Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Mestskom úrade v Martine:

pridané: 13.07.2011, kategória: výberové konanie - archív

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Mestskom úrade v Martine:
Názov funkcie:
referent pre cestovný ruch- Turisticko-informačná kancelária

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Oddelenie strategického rozvoja a zahraničných vzťahov

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa humanitného alebo ekonomického zamerania
- zameranie cestovný ruch výhodou.

Iné kritériá a požiadavky:
- prax v oblasti tvorby propagačných a prezentačných materiálov
- poznatky z oblasti geografie cestovného ruchu , základné poznatky z histórie, kultúry a športu – región, mesto
- skúsenosti s implementáciou projektov z mimorozpočtových zdrojov výhodou
- prax v oblasti cestovného ruchu výhodou
- anglický jazyk – aktívne, druhý jazyk výhodou
- bezúhonnosť
- dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
- samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
-vodičský preukaz skupiny B výhodou

Charakteristika pracovného miesta:
Zber a aktualizácia poskytovania informácií z oblasti cestovného ruchu, kultúry, histórie, športu. Tvorba a distribúcia propagačných materiálov. Zabezpečovanie prezentácií na výstavách, veľtrhoch cestovného ruchu a na workshopoch. Spolupráca s miestnymi subjektmi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu. Vytváranie produktov cestovného ruchu. Práca na projektoch podporovaných mimorozpočtových zdrojov a akvizícia nových projektov. Marketingová prezentácia mesta – web stránka
Vypracúvanie analýz a hodnotenie regionálneho rozvoja podľa príslušných odvetví – cestovný ruch.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
5. Písomné vypracovanie koncepcie / plánu práce činnosti turisticko-informačnej kancelárie
6. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
7. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Výberové konanie sa uskutoční dňa 04.08.2011 o 8,00 hod. v zasadačke č. 206 - II. poschodie budovy MsÚ formou osobného pohovoru v slovenskom aj anglickom jazyku. Úspešní uchádzači absolvujú psychodiagnostiku vybraných zručností.

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 27.07.2011 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – „referent pre cestovný ruch- Turisticko-informačná kancelária“ na adresu:

Mestský úrad Martin
Organizačno-personálne oddelenie
Námestie S. H. Vajanského 1
O36 49 Martin

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Bc. Milena Jakubcová
Telefón: 4204210
Mobil: 0918797116
Fax: 4132483
e-mail: milena.jakubcova@martin.s