Oznámenie o výberovom konaní - právnik

pridané: 28.06.2011, kategória: výberové konanie - archív

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Mestskom úrade v Martine:
Názov funkcie:
právnik

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Organizačno- právny odbor

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – právne zameranie

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
- samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
-prax v odbore - výhodou

Charakteristika pracovného miesta:
Tvorba všeobecných právnych predpisov na úrovni mesta Martin. Zastupovanie mesta v právnych sporoch na súdoch a pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Vyhotovovanie zmlúv a dohôd všetkých typov pri vzniku, zmene a skončení právnych vzťahov, pri nakladaní s majetkom mesta. Vypracúvanie a podávanie návrhov na začatie súdneho konania. Uplatňovanie náhrady škody a vymáhanie pohľadávok.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
5. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
6. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Výberové konanie sa uskutoční dňa 17.08.2011 o 9,00 hod. v zasadačke č. 206 - II. poschodie budovy MsÚ formou osobného pohovoru. Úspešní uchádzači absolvujú psychodiagnostiku vybraných zručností.

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 29.07.2011 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – „právnik “ na adresu:

Mestský úrad Martin
Organizačno-personálne oddelenie
Námestie S. H. Vajanského 1
O36 49 Martin

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Bc. Milena Jakubcová
Telefón: 4204210
Mobil: 0918797116
Fax: 4132483
e-mail: milena.jakubcova@martin.sk