Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Mestskom úrade v Martine

pridané: 03.06.2011, kategória: výberové konanie - archív

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Mestskom úrade v Martine:

Názov funkcie:
referent sociálnej pomoci

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Odbor spoločenských služieb, oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa - zamerané na sociálnu prácu

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
- samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
- prax v odbore min. 2 roky
-znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblastí : samospráva ( VZN č.78, 68), zákon o správnom konaní (správny poriadok), zákona o pomoci v hmotnej núdzi, zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Charakteristika pracovného miesta:
Príprava podkladov na rozhodovanie o poskytovaní sociálnej služby vrátane služieb v zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Martin, príprava podkladov na rozhodovanie o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi
Samostatná odborná práca vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
5. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
6. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.06.2011 o 9,00 hod. v zasadačke č. 206 - II. poschodie budovy MsÚ formou písomného testu. Úspešní uchádzači absolvujú osobný pohovor a psychodiagnostiku vybraných zručností.

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 09.06.2011 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – „referent sociálnej pomoci“ na adresu:

Mestský úrad Martin
Organizačno-personálne oddelenie
Námestie S. H. Vajanského 1
O36 49 Martin

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Bc. Milena Jakubcová
Telefón: 4204210
Mobil: 0918797116
Fax: 4132483
e-mail: milena.jakubcova@martin.sk