Výzva na predloženie cenovej ponuky 03/2011/SP

pridané: 30.03.2011, kategória: verejné obstarávanie - archív

Výzva na predloženie cenovej ponuky 03/2011/SP
Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou, § 102 Zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
na realizáciu diela (stavebné práce)
“Turčianska galéria – stavebné úpravy“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach prieskumu trhu: Ing. Marta Kohútová
Telefón : 043/4204 157
E-mail: marta.kohutova@martin.sk
Vo veciach technických: Ing. arch. Kristína Šubjaková
Telefón : 043/4204 181, 0918 797 126
E-mail: subjakova@martin.sk

2. Názov predmetu zákazky:
Turčianska galéria - stavebné úpravy

3. Opis požiadaviek na zhotovenie diela:
Predmetom sú búracie práce, rekonštrukcia zvislých a vodorovných konštrukcií, úprava povrchov, podláh, obkladov, maľby, výmena konštrukcií tesárskych a stolárskych , protipožiarne zabezpečenie stavby.
Do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je možné nahliadnuť na investičnom oddelení č.d.406 – kontakt 0918 797 126.
Realizačný projekt a výkaz výmer zákazky pre elektronickú aukciu bude uchádzačom k dispozícii do 3 mesiacov od zverejnenia zákazky.


4. Spôsob stanovenia ceny:
Cena celkom s DPH
96 000,00 Eur

5. Trvanie zmluvy:
do 31.12.2011

6. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV
6.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45000000-7 Stavebné práce
45110000-1 Demontážne práce
45223000-6 Stavebné práce na stavebných konštrukciách
45300000-0 Stavebno-inštalačné práce
45310000-3 Elektroinštalačné práce
45311100-1 Elektroinštalačné práce v obytných budovách


7. Podmienky účasti uchádzačov:
a) predloženie dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky (originál alebo overená kópia) alebo overená kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Overené kópie požadovaných dokladov nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky,

b) predloženie zoznamu minimálne 3 prác rovnakého alebo obdobného charakteru predmetu zákazky vykonaných za posledné 2 roky (2009,2010) s uvedením názvu zmlúv, cien a dátumom ukončenia plnenia jednotlivých zmlúv, menom a priezviskom a tel. kontaktom osoby, u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť pravdivosť predložených informácií.

c) podpísaný návrh Zmluvy o dielo štatutárnym zástupcom uchádzača,

8. Lehota na predkladanie ponúk:
do 30.08.2011 do 12:00 hod. SEČ - predĺženie lehoty pre nedodanie realizačného projektu a výkazu výmer

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
(podateľňa MsÚ, I. poschodie, č. dverí 127)


9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému bstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa. Predloženie cenovej ponuky uchádzačom nezaväzuje verejného obstarávateľa uzatvoriť zmluvu na predmetnú zákazku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, prípadne zmluvu, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené verejné obstarávanie .

Pracovný čas v podateľni Mestské úradu v Martine je v pondelok až štvrtok od 08,00 do 14,30 hod., v piatok od 08, 00 do 12,30 hod.

Obmedzenie počtu uchádzačov:
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Dátum: 25.03.2011