Výzva na predloženie cenovej ponuky 01/2011/SP

pridané: 14.03.2011, kategória: verejné obstarávanie - archív

Výzva na predloženie cenovej ponuky 01/2011/SP
Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu– zákazka s nízkou hodnotou, § 102 Zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) na realizáciu diela (stavebné práce)
“Zvislé dopravné značenie ( ZDZ) a dopravné zariadenia (DZ)- dodanie, montáž a demontáž pre potreby mesta Martin“


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach prieskumu trhu: Ing. Marta Kohútová
Telefón :043/4204 157

Vo veciach technických: Ing. Branislav Bella
Telefón : 043/4204 136, 0918 797 129

2. Názov predmetu zákazky:
Zvislé dopravné značenie ( ZDZ) a dopravné zariadenia ( DZ )- dodanie, montáž a demontáž pre potreby mesta Martin

3. Opis požiadaviek na zhotovenie diela:
Dodávka, montáž a demontáž zvislých dopravných značiek (ZDZ), zariadení (DZ) a príslušenstva / trubkový nosič 60/2, hladký, pozinkovaný, dĺžka 3 m vrátane spojovacieho a iného materiálu potrebné pre inštaláciu/ pre potreby Mesta Martin. Verejný obstarávateľ požaduje predmet zákazky priebežne v zmysle objednávok dodávať ZDZ, DZ s osadením v čase trvania zmluvy. Úspešný uchádzač dodá a uskutoční montáž príp. demontáž ZDZ, DZ priamo na mieste určenia aza podmienok uvedených v objednávke, zároveň zabezpečí poradenstvo a návrhy organizácie dopravy v mestských častiach.

Opis osobitných podmienok:
Značky do rozmeru 1000x1500 musia byť vyrobené z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybom po celom obvode. Z dôvodu častej výmeny ZDZ spôsobenej vandalizmom, požadujeme, aby bola každá značka chránená proti znehodnoteniu symbolu ZDZ sprejom, farbou (ďalej len graffiti). Požadujeme, aby sa vlastnosti retroreflexie, jasu a farebnosti symbolu ZDZ zachovali aj po aplikácii ochrany proti graffiti. Certifikát preukázania zhody týkajúci sa ZDZ musí preukazovať, že výrobok spĺňa požadované vlastnosti aj po aplikovaní opatrení na ochranu proti grafitom. Z dôvodu zlej čitateľnosti informačných značiek umiestnených nad vozovkou počas zhoršených klimatických podmienok požadujeme, aby každá značka umiestnená nad vozovkou bola chránená proti orosovaniu a bola zhotovená technológiou digitálnej tlače na retroreflexnú fóliu. Požadujeme, aby sa vlastnosti retroreflexie, jasu a farebnosti symbolu ZDZ zachovali aj po aplikácii digitálnej tlače a ochrany proti orosovaniu. Certifikát preukázania zhody týkajúci sa ZDZ musí preukazovať, že výrobok spĺňa požadované vlastnosti aj po aplikovaní digitálnej tlače a opatrení na ochranu proti orosovaniu.
Predmet zákazky musí spĺňať podmienky technických a kvalitatívnych požiadaviek v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.

4. Spôsob stanovenia ceny:
Cena celkom s DPH

Uchádzač predloží nacenenú prílohu položiek ( príloha č. 1), ktorá bude obsahovať:
Cenník výroby a dodania ostatných dopravných značiek (výstražné, príkazové, informatívne, dodatkové,...)
Cenník ostatných prác, ktoré poskytuje v súvislosti s montážou, opravami, kontrolou a likvidáciou zvislého dopravného značenia
Cenník výroby a dodania ostatných dopravných zariadení
Cenník zapožičiavania dopravných značiek a dopravných zariadení


5. Trvanie zmluvy:
do 31.12.2012

6. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV
6.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
44423400-5 Značky a súvisiace prvky
45112400-9 Výkopové práce
45233150-5 Práce na spomaľovacích jazdných úsekoch
45233280-5 Montáž cestných bariér
45233290-8 Inštalácia dopravných značiek
45233292-2 Inštalácia bezpečnostného zariadenia

7. Podmienky účasti uchádzačov:
a) predloženie dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky (originál alebooverená kópia) alebo overená kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Overené kópie požadovaných dokladov nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky,
b) predloženie zoznamu minimálne 3 prác rovnakého alebo obdobného charakteru predmetu zákazky (ZDZ) vykonaných za posledné 3 roky(2008,2009,2010) s uvedením názvu zmlúv, cien a dátumom ukončenia plnenia jednotlivých zmlúv, menom a priezviskom a tel. kontaktom osoby, u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť pravdivosť predložených informácií. Súčet vykonaných prácza 3 roky musí byť v každom roku samostatne minimálne60 000,00 € s DPH,
c) predloženie certifikátov preukázania zhody výrobku podľa STN EN 12899-1:2008 a EN 12899-3:2008 v zmysle vyhlásenia zhody výrobku s technickými špecifikáciami (zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
d) predloženiecertifikátov manažérstva kvalityISO 9001, 14001,18001 – verejný obstarávateľ prijme aj iné ekvivalentné doklady ,
e) podpísaný návrh Zmluvy o dielo štatutárnym zástupcom uchádzača,

8. Lehota na predkladanie ponúk:
do 18.03.2011do 12:00 hod. SEČ

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
(podateľňa MsÚ, I. poschodie, č. dverí127)


9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa.


Obmedzenie počtu uchádzačov:
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Dátum: 11.03.2011

Prílohy:

Príloha č.1 - dopravné zariadenia a príslušenstvo (pdf, veľkosť: 285 kB)

Návrh zmluvy (pdf, veľkosť: 360 kB)