Zápis z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 1/NP/2011

pridané: 19.02.2011, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná snímkaVýberová komisia sa stretla dňa 9.02.2011 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov v zložení :
- Ing. Ján Zajac prítomný
- JUDr. Martina Harajdičová prítomná
- Ing. Dušan Laššák prítomný
- Martin Lechan – zástupca VMČ Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany prítomný
- Mgr. Iveta Šugarová neprítomná
- Mgr. arch. Róbert Dúbravec neprítomný
- Ing. arch. Denisa Valášková neprítomná
Predmetom vyhodnotenia boli ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu vyhlásené na internetovej stránke Mesta Martin. Komisia prerokovala a doporučuje primátorovi mesta potvrdiť nasledovné výsledky výberového konania :

1. Nebytové priestory na Ul. Nade Hejnej 5 o výmere 149 m².
O nebytový priestor prejavilo záujem občianske združenie PEGAFUN DANCE GROUP, O.Z., Nade Hejnej 5358, 03601 Martin pre tanečnú školu pre deti, mládež a dospelých pri ponukovej cene 5 €/m²/rok.
Občianske združenie splnilo všetky podmienky pre účasť v súťaži, preto komisia doporučuje uzatvoriť nájomnú zmluvu s PEGAFUN DANCE GROUP, O.Z. pri cene 5 €/m²/rok.

2. Obchodné priestory na ulici Červenej armády 361 na účel predajne vína o celkovej výmere 63,76 m², z toho predajná plocha 32,34 m², kancelárie 3,71 m², skladu 24,59 m² a príslušenstva 3,12 m².
O prenájom prejavil záujem p. Jozef Štrba, Kláštor pod Znievom 184 pre predaj sudového vína a pri ponukových cenách :
Predajňa ............75 €/m²/rok
Sklad..................35 €/m²/rok
Príslušenstvo..... 5 €/m²/rok
Záujemca splnil všetky predpoklady pre účasť v súťaži a výberová komisia doporučuje uzatvoriť nájomnú zmluvu s p. Jozefom Štrbom za ponukové ceny.

3. Obchodné priestory v komplexe Bambusky na účel predajne potravín o celkovej výmere 69,77 m², z toho : predajná plocha 64,20 m² a príslušenstvo 5,57 m².
O priestory prejavil záujem p. Jaroslav Facuna, Krivánska 11 Martin za účelom predajne Potraviny pri ponukových cenách : predajná plocha 35 €/m²/rok a príslušenstvo 5 €/m²/rok.
Záujemca splnil všetky predpoklady pre účasť v súťaži a výberová komisia doporučuje uzatvoriť s p. Jaroslavom Facunom nájomnú zmluvu na dobu určitú v trvaní 6 mesiacov pri dodržaní ponukových cien.

4. Priestory v komplexe Bambusky –spoločenská miestnosť o celkovej výmere 45,84 m².
O priestory prejavil záujem p. Jaroslav Facuna s ponukovou cenou 5 €/m²/rok.
Výberová komisia konštatuje, že pre spoločenskú miestnosť nemá mesto Martin stanovenú minimálnu cenu prenájmu. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 82, príloha č.1, článok III. Rôzne zaradila výberová komisia uvedený účel využitia ku skupine s podobným charakterom – nájom pre charitatívne a spoločenské účely, kde je nájom v sume 5 €/m²/rok. Prenajímaný priestor spĺňa dôležitú spoločenskú úlohu pri integrácii obyvateľov komplexu Bambusky,
Záujemca splnil všetky predpoklady pre účasť v súťaži a výberová komisia doporučuje uzatvoriť s p. Jaroslavom Facunom nájomnú zmluvu na dobu určitú v trvaní 6 mesiacov pri cene 5 €/m²/rok.

5. Priestory vo výmenníkovej stanici EB-K 02 na Ul. Záturčianska v Záturčí na účel maloobchodnej predajne potravín a vína o výmere 35,94 m².
O priestory prejavila záujem EraCo, s.r.o., Sv Cyrila a Metoda 21, Vrútky pri dodržaní účelu a ponukovej cene 35 €/m²/rok.
Pretože záujemca splnil všetky predpoklady na účasť v súťaži výberová komisia doporučuje uzatvoriť nájomnú zmluvu s firmou EraCo, s.r.o. Vrútky za cenu 35 €/m²/rok.
Komisia doporučuje pred uzatvorením NZ prejednať problematiku s VMČ Záturčie.

6. Priestory vo výmenníkovej stanici EB H2 Ľadoveň, UL. Textorisovej o výmere 51,71 m² na účel prevádzky kaviarne alebo iného pohostinského zariadenia, z toho : 33,40 m² prevádzkových priestorov a 18,31 m² príslušenstva.
O priestory prejavil záujem p. Pavol Fašianok, Jozefa Kronera 3946/5, Martin s účelom Pohostinstvo a ponukových cenách : 70 €/m²/rok za prevádzkové priestory a 5 €/m²/rok za príslušenstvo.
Pretože záujemca splnil všetky predpoklady na účasť v súťaži výberová komisia doporučuje uzatvoriť nájomnú zmluvu s p. Pavlom Fašiankom pri dodržaní navrhovaných ponukových cien.
Komisia doporučuje pred uzatvorením NZ prejednať problematiku s VMČ Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany.

7. Priestory bez bližšieho určenia na Ul. A.Stodolu 28 o spoločnej výmere 82,72 m², skladajúce sa z : prevádzkových priestorov o výmere 49,39 m², kancelárie 18,90 m², kuchyne 7,32 m², príslušenstvo 10,11 m².
O priestory prejavilo záujem Martinské rodinné centrum – Klub „Úsmev“, Tomčany 5620/54, Martin za účelom verejno – prospešnej činnosti pri ponukovej cene 5 €/m²/rok.
Záujemca splnil všetky predpoklady pre účasť v súťaži, preto komisia doporučuje uzatvoriť s ním nájomnú zmluvu za cenu 5 €/m²/rok.

Mesto Martin v prípade prenájmu :
1. Kancelárie č. 733 v budove MsÚ Martin, Nám. S.H.Vajanského 1 o výmere 19,08 m²
2. Ucelená časť priestoru v bývalých skladoch intendačného materiálu SIM s dvomi oblúkovými laminátovými halami a dvomi oceľovými prístreškami.
3. Priestory bez bližšieho určenia na Ul. Blažeja Bullu č. 15, východný pavilón bývalek materskej škôlky o výmere nebytových priestorov 549,27 m² s priľahlým pozemkom o výmere 1690 m²
Využíva ustanovenia vykonávacej smernice k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin a obchodnú súťaž v týchto prípadoch ruší.


Zápis vypracoval dňa 9.01.2011
Ing. Ján Zajac – predseda komisie