Oznámenie o výberovom konaní

pridané: 17.02.2011, kategória: výberové konanie - archív

Ilustračná snímkaMesto Martin v súlade s ust. § 5 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Mestskom úrade v Martine:

Názov funkcie:
hlavný inžinier mesta

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Útvar hlavného inžiniera

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - technické zameranie

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblastí: samospráva, stavebný zákon, zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, zákon o správnom konaní, zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta Martin
- dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
- riadiaca prax v odbore minimálne 5 rokov
- samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, koncepčné a analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
Osvedčenie (certifikát) o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu, agendy štátneho fondu rozvoja bývania, resp. iná odborná spôsobilosť v oblasti investičnej výstavby alebo stavebného inžinierstva, skúsenosti s tvorbou a realizáciou europrojektov, ovládanie cudzieho jazyka a vodičský preukaz skupiny B výhodou.

Charakteristika pracovného miesta:
Tvorba koncepcie rozvoja mesta.obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta.
Koordinácia, riadenie a kontrola činností na úseku stavebného poriadku, štátneho fondu rozvoja bývania, investičnej výstavby, analýza, posudzovanie a vyhodnocovanie týchto činností vo väzbe na Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta Martin a Územný plán mesta Martin.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
5. Osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti
6. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
7. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Dátum a miesto podania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 28. februára 2011 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – hlavný inžinier mesta – neotvárať“

na adresu:

Mestský úrad Martin
Organizačno-personálne oddelenie
Námestie S. H. Vajanského 1
O36 49 Martin

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Ing. Ľubica Turčanová
Telefón: 4204150
Mobil: 0918797118
Fax: 4132483
e-mail: lubica.turcanova@martin.sk