Oznámenie o výberovom konaní

pridané: 15.02.2011, kategória: výberové konanie - archív

Ilustračná fotografiaMesto Martin v súlade s ust. § 6 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine:

Názov funkcie:
vedúci oddelenia mestskej stavebnej správy a ŠFRB

Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Útvar hlavného inžiniera

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – technické zameranie

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblastí: samospráva, stavebný zákon, zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, správne konanie
- dobrá znalosť práce s PC (AUTOCAD, MS OFFICE, INTERNET)
riadiaca prax minimálne 2 roky
- samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
- osobitná odborná spôsobilosť pre stavebné úrady - výhodou
- osobitná odborná spôsobilosť pre výkon agendy ŠFRB - výhodou
- vodičský preukaz skupiny B a ovládanie cudzieho jazyka výhodou

Charakteristika pracovného miesta:
Koordinácia, riadenie a kontrola činností na úseku stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania, analýza, posudzovanie a vyhodnocovanie týchto činností.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
5. Osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti
6. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
7. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 24. februára 2011 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia mestskej stavebnej správy a ŠFRB- neotvárať“ na adresu:

Mestský úrad Martin
Organizačno-personálne oddelenie
Námestie S. H. Vajanského 1
O36 49 Martin

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Ing. Ľubica Turčanová
Telefón: 4204150
Mobil: 0918797118
Fax: 4132483
e-mail: lubica.turcanova@martin.sk