Prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 1/2011

pridané: 02.02.2011, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná snímkaMesto Martin vyhlasuje
na základe ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v platnom znení: Prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 1/2011

1. Predmet priameho prenájmu:
Predmetom priameho prenájmu je časť pozemku vo vlastníctve Mesta Martin parc. č. KN-C 5635/1,
záhrada o výmere 600 m2, k. ú. Martin na účel záhradky, ktorý sa nachádza v Záhradkárskej osade Martin
- Turiec, v zmysle vyznačenia v snímke z katastrálnej mapy, ktorá je prílohou tejto ponuky.

2. Minimálna cena:
Minimálna cena za prenájom 1 m² plochy za rok je 0,1 EUR, ktorá je stanovená Prílohou č. 1 k Dodatku
č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin
(Pravidlá na určovania nájmu nehnuteľností).

3. Doba prenájmu:
Prenájom pozemku je na dobu neurčitú.

4. Obhliadka predmetného majetku:
Záujemcovia si môžu obhliadku predmetu prenájmu dohodnúť u Zdenky Žillovej – referenta pozemkov
MsÚ Martin, t. č.: 043/4204180, mobil: 0918797122.

5. Cenová ponuka
Záujemcovia o vyššie uvedený pozemok doručia svoje písomné žiadosti s cenovou ponukou poštou na
adresu Mesto Martin, Mestský úrad Martin, Odbor majetku a služieb, Námestie S. H. Vajanského 1,
036 49 Martin, alebo osobne do podateľne MsÚ v termíne do 21. 02. 2011, do 12.00 hodiny
s označením: „Priamy prenájom č. 1/2011“
Ponuka musí obsahovať: identifikačné údaje žiadateľa, návrh ceny prenájmu, telefonický kontakt, súhlas
so spracovaním a zverejnením osobných údajov.
Účastník priameho prenájmu nemôže označiť údaje svojej cenovej ponuky ako dôverné.
Výberová komisia skontroluje v prvom rade včasnosť a úplnosť ponuky. V prípade, že ponuka nesplní
jedno z týchto kritérií, bude vyradená.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

6. Ďalšie podmienky súťaže
V prípade, ak víťaz priameho prenájmu neuzatvorí navrhnutú nájomnú zmluvu s mestom do 30 dní od
vyhlásenia výsledkov priameho prenájmu, môže mesto uzatvoriť nájomnú zmluvu s ďalším uchádzačom
v poradí, a to v prípade, ak akceptuje podmienky stanovené touto ponukou.
Ak žiadny z účastníkov priameho prenájmu nepodá ponuku aspoň vo výške stanovenej minimálnej ceny
podľa bodu č. 2 tejto prílohy, respektíve nesplní všetky podmienky súťaže, priame zadanie prenájmu
sa končí.

7. Vyhodnotenie priameho zadania prenájmu:
Vyhodnotenie sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej primátorom mesta Martin na Mestskom úrade
v Martine – odbore majetku a služieb.
Výsledky konania priameho prenájmu budú zverejnené výberovou komisiou na webovom sídle mesta
a úradnej tabuli do 10 dní od ukončenia výberu.

8. Kritériá priameho prenájmu
Mesto Martin stanovuje pre tento priamy prenájom nasledovné kritériá:
- najvyššia cenová ponuka,
- účel prenájmu - záhradka
- prenájom na dobu neurčitú.

UPOZORNENIE: Žiadosti o prenájom doručené pred uverejnením tejto ponuky alebo po termíne 21.2.2011 po 12.00 hod. nebudú akceptované.

V Martine, dňa 31. 01. 2011

Dokument (pdf, veľkosť:1096.2 kB)