PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 1/NP/2011

pridané: 21.01.2011, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná fotografiaMesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu:

- kancelárie v administratívnej budove na Ul. Kollárova 90:
č. 110 o výmere 13,00 m2,
č. 112 o výmere 22,00 m2,
č. 113 o výmere 20,00 m2
č. 210 o výmere 25,32 m2,
č. 219 o výmere 15,73 m2,
č. 220 o výmere 18,00 m2,
č. 221 o výmere 13,44 m2,
č. 104 – 108 so samostatným vchodom, chodbou a WC o spoločnej výmere 136,62 m2,
ako ucelený spoločný priestor;
- kancelária č. 733 v budove MsÚ Martin, Nám. S.H. Vajanského 1 o výmere 19,08 m2,

- nebytové priestory na Ul. Nade Hejnej 5, o výmere 149 m2,
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),
účel nájmu: bez stanovenia účelu nájmu,
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k dodatku č.1 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na
určovania nájmu nehnuteľností)v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca
patrí a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť
„Služby občanom“ na pravej strane stránky);

- obchodné priestory na Ul. Červenej armády 361 o celkovej výmere 69,49 m2;
skladajúcej sa z 36,11m2, predajnej plochy, skladu 25,29 m2 a 8,09 m2 príslušenstva;
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k dodatku č.1 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá
na určovania nájmu nehnuteľností)v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca
patrí a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť
„Služby občanom“ na pravej strane stránky );
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),

- obchodné priestory na Ul. Červenej armády 361 na účel predajne vína o celkovej
výmere 63,76 m2
; skladajúcej sa z 32,34m2 predajnej plochy, kancelárie 3,71 m2 , skladu
24,59 m2 a 3,12 m2 príslušenstva;
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k dodatku č.1 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá
na určovania nájmu nehnuteľností)v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca
patrí a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť
„Služby občanom“ na pravej strane stránky );
doba nájmu: na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),


- obchodné priestory v komplexe Bambusky na účel predajne potravín o celkovej
výmere 69,77 m2
; skladajúcej sa z 64,20 m2 predajnej plochy a 5,57 m2 príslušenstva;
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k dodatku č.1 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá
na určovania nájmu nehnuteľností)v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca
patrí a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť
„Služby občanom“ na pravej strane stránky );
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),

- obchodné priestory na Námestí protifašistických bojovníkov na Podháji o výmere
73,83 m2
;
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k dodatku č.1 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá
na určovania nájmu nehnuteľností)v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca
patrí a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť
„Služby občanom“ na pravej strane stránky );
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),

- priestory vo výmenníkovej stanici EB-K 02 na Ul. Záturčianska v Záturčí na účel
maloobchodnej predajne potravín a vína o výmere 35,94 m2
;
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k dodatku č.1 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na
určovania nájmu nehnuteľností) v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca
patrí, lokality v meste a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej stránke mesta
www.martin.sk , časť „Služby občanom“ na pravej strane stránky);

- priestory vo výmenníkovej stanici EB H2 Ľadoveň, Ul. I. Textorisovej
o výmere 51,71 m2
na účel prevádzky kaviarne alebo iného pohostinského zariadenia
skladajúce sa z 33,40 m2 prevádzkových priestorov a 18,31 m2 príslušenstva;
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k dodatku č.1 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá
na určovania nájmu nehnuteľností)v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca
patrí a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť
„Služby občanom“ na pravej strane stránky );
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),

- priestory v komplexe Bambusky na účel organizovania kultúrno-spoločenských
podujatí o celkovej výmere 45,84 m2
;
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k dodatku č.1 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá
na určovania nájmu nehnuteľností)v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca
patrí a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť
„Služby občanom“ na pravej strane stránky);
doba nájmu: na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),
- priestory na účely, garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne
- vo výmenníkovej stanici EB 1 Prednádražie na Ul. J. Nováka o výmere 60 m2,
- vo výmenníkovej stanici EB 2 Ľadoveň, Ul. Gogoľova o výmere cca 35,00 m2,
- garáž vo výmenníkovej stanici CVS Centrum , Ul. Budovateľov o výmere 110,00 m2,
- garáž vo výmenníkovej stanici CVS Centrum , Ul. Budovateľov o výmere 70,00 m2,
- garáž vo výmenníkovej stanici CVS Centrum , Ul. Budovateľov o výmere 70,00 m2,
- garáž vo výmenníkovej stanici EB 1 Ul. Michaelliho o výmere 24,6 m2 ,
- na Ul. A. Stodolu v Záturčí ( pešie plato), prízemie, len na účel skladu o výmere
spoločne 263 m2 , skladové priestory o výmere 144 m2, chodby 39 m2, ostané 80 m2.
Priestory je možné prenajať aj po ucelených častiach;
- v podchode pre peších pod schodmi, Ul. Kohútova, len na účel skladu (neplnohodnotný priestor so zošikmeným zníženým stropom) o výmere 27,45 m2 za minimálnu cenu nájmu 100 €/mesiac za celý priestor;
- doba nájmu: na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k dodatku č.1 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na
určovania nájmu nehnuteľností) v závislosti od skupiny, do ktorej budúci
nájomca patrí lokality v meste a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej stránke mesta
www.martin.sk , časť „Služby občanom“ na pravej strane stránky);

- ucelená časť priestoru v bývalých skladoch intendačného materiálu (SIM) s dvomi oblúkovými laminátovými halami a dvomi oceľovými prístreškami o výmere :
- prístupová cesta cca 1388 m2
- pozemok cca 13 500 m2
- oblúková laminátová hala 2 ks, cca 625 m2 každá
- oceľový prístrešok 2 ks, cca 425 m2 každý
doba nájmu: na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),
cena nájmu bude dohodnutá rokovaním vzhľadom na osobitný charakter prenajímaných stavieb a príslušného zastavaného pozemku. Záujemca je povinný ponúknuť svoj návrh ceny nájmu.

- priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu:
- na Ul. Alexyho 4 (bezbariérový obytný dom) o výmere 18,70 m2
- na Ul. Blažeja Bullu č. 15 východný pavilón bývalej materskej školy v Martine –
Priekope o výmere nebytových priestorov 549,27 m2 s priľahlým pozemkom o výmere
1690 m2 ,
- na Ul. B. Bullu č. 13 v budove bývalých detských jaslí
- prízemie - priestor o výmere 35,02 m2,
- prízemie, vchod zo západnej strany - o výmere 32,13 m2,
- I. poschodie, prevádzkové priestory 108,3 m2, príslušenstvo 75,56 m2,
- II. poschodie, prevádzkové priestory 163,98 m2, príslušenstvo 15 m2,
priestory je možné prenajať jednotlivo po ucelených častiach;
- na Ul. N. Hejnej č. 5
- o výmere 31,46 m2;
- o výmere 41,63 m2;
- na Ul. P. Mudroňa vo výmenníkovej stanici EB 2 Prednádražie o výmere 122 m2
- na Ul. Nálepkova v energobloku EB 119 b.j. o spoločnej výmere 127,97 m2
skladajúce sa z:
- kancelária o výmere 15,52 m2,
- zasadačka o výmere 41,75 m2,
- kuchyňa s chodbou o výmere 24,49 m2,
- sklad o výmere 20,37 m2,
- sklad o výmere 7,04 m2,
- sklad o výmere 18,80 m2,
priestory je možné prenajať jednotlivo po ucelených častiach;
- na Ul. Aurela Stodolu 28 o spoločnej výmere 85,72 m2 skladajúce sa z:
- prevádzkové priestory o výmere 49,39 m2
- kancelária o výmere 18,90 m2,
- kuchyňa o výmere 7,32 m2,
- príslušenstvo10,11 m2
menované priestory možno prenajať len spoločne,
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k dodatku č.1 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na
určovania nájmu nehnuteľností)v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca
patrí a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť
„Služby občanom“ na pravej strane stránky);
doba nájmu: na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),

- reklamná skrinka 3 ks v podchode pre peších, Ul. Kohútova,
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k dodatku č.1 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na
určovania nájmu nehnuteľností) vo výške 265 €/rok na jednu skrinku.

Záujemcovia o prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné žiadosti spolu s priloženou kópiou živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra odboru majetku a služieb Mestského úradu Martin, Námestie S. H. Vajanského č. 1, 036 49 Martin len počas 15 dní od zverejnenia tejto ponuky t.j. do 04.02.2011.

V žiadosti musia uviesť svoj návrh ceny nájmu. Výberové konanie uchádzačov o priamy prenájom ponúkaných nebytových priestorov sa uskutoční komisionálne na Mestskom úrade, Námestie S.H. Vajanského 1 v Martine, odbore majetku a služieb po 15 dňoch od zverejnenia tejto ponuky na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli mesta Martin.

Tlačivá žiadosti o prenájom nebytových priestorov si záujemcovia môžu vyzdvihnúť na MsÚ Martin, Vajanského námestie č. 1, oddelenie správy majetku, č. kancelárie 122/A.

UPOZORNENIE: Žiadosti o prenájom doručené pred uverejnením tejto ponuky alebo po 15 dňoch od jej uverejnenia nebudú akceptované.

Prehliadku ponúkaných nebytových priestorov zabezpečí oddelenie správy majetku MsÚ Martin po dohode s potenciálnym nájomcom.

Konkrétny nebytový priestor bude spravidla prenajatý tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu, alebo v odôvodnených výnimočných prípadoch komisia vyberie nájomcu podľa ponúkaného účelu nájmu - činnosti nájomcu potrebnej pre občanov mesta . V prípade, že sa o konkrétny nebytový uchádza len jeden záujemca, tento môže byť prenajatý tomuto záujemcovi ak akceptuje minimálne podmienky stanovené touto ponukou .

Výsledky konania priameho prenájmu budú zverejnené výberovou komisiou menovanou na tento účel primátorom mesta, na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli mesta do 14 dní od ukončenia výberu.

Doplňujúce informácie poskytne odbor majetku a služieb, oddelenie správy majetku MsÚ Martin, č.d. 122 A, t.č. 043/ 4204 492 alebo 0907 815800