Výzva na predloženie cenovej ponuky 1/2011/SL

pridané: 21.01.2011, kategória: verejné obstarávanie - archív

Ilustračná fotografiaVýzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu– zákazka s nízkou hodnotou, §102 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) na poskytovanie služby podľa prílohy č. 3 citovaného zákona (neprioritné služby) “ Terénne a sadovnícke úpravy pozemku na Divadelnom námestí v Martine“ .

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach prieskumu trhu:
Ing. Marta Kohútová
Telefón : 043/4204 157

Vo veciach technických:
Ing. Emil Hanzel
Telefón :
043/4204 133, 0918 797 131

2. Názov predmetu zákazky:
Terénne a sadovnícke úpravy pozemku na Divadelnom námestí v Martine

3. Opis požiadaviek na zhotovenie diela:
- odstránenie stavebného materiálu, vyzbieranie plochy od kameňov a ostatného odpadu z plochy, odvoz na skládku TKO ( platba za uskladnenie )
- príprava povrchu plochy, dovoz a rozhrnutie štrku na mulčovaciu fóliu proti prerastaniu nekultúrnych druhov tráv pod umelecké dielo cca 7 ton
- nákup kolíkov na prichytenie mulčovacej fólie
- dovoz záhradníckeho substrátu
- úprava povrchu pre výsev trávnika (rotavátorovanie)
- zapracovanie štartovacej dávky priemyselných hnojív do plochy
- výsev trávnatého semena – parková zmes (0,04 kg/m2)
- valcovanie trávnika

4. Spôsob stanovenia ceny :
Cena celkom s DPH

5. Termín povinnej obhliadky:
27.01. 2011 o 09.00 hod. pred budovou divadla ( Štúdio)

6. Zhotovenie diela:
do 30.10.2011

7. Podmienky účasti uchádzačov:

a) Uchádzač musí doložiť záznam z absolvovania obhliadky miesta predmetu zákazky,
potvrdené kontaktnou osobou verejného obstarávateľa pre veci technické.
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky je pre záujemcov povinná - súčasťou
obhliadky bude aj hľadanie vhodného technického riešenia a postupu realizácie.

b) Úspešný uchádzač musí doložiť zoznam minimálne 3 prác vykonaných týmto postupom za posledné 2 roky ( 2009 a 2010) s uvedením názvu zmlúv, cien a dátumom ukončenia plnenia jednotlivých zmlúv, menom a priezviskom a tel. kontaktom osoby, u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť pravdivosť predložených informácií.

c) Preukázať odbornú spôsobilosť vykonávať uvedenú činnosť (originál alebo overená kópia) alebo overená kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Overené kópie požadovaných dokladov nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky.

8. Lehota na predkladanie cenových ponúk :
do 03.02.2011 do 12:00 hod. SEČ

Cenové ponuky doručiť v zalepenej a označenej obálke s heslom: Terénne úpravy pozemku – neotvárať.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť-
adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
(podateľňa MsÚ, I. poschodie, č. dverí 127)

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa .

Obhliadku miesta dodania predmetu zákazky je pre záujemcov povinná - súčasťou
obhliadky bude aj hľadanie vhodného technického riešenia a postupu realizácie.
Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky zodpovie Ing. Emil Hanzel, na tel. č: , 0918 797 131
Predloženie cenovej ponuky uchádzačom nezaväzuje verejného obstarávateľa uzatvoriť zmluvu na predmetnú zákazku. Pracovný čas v podateľni Mestské úradu v Martine je v pondelok až štvrtok od 08,00 do 14,30 hod., v piatok od 08, 00 do 12,30 hod.

Obmedzenie počtu uchádzačov:
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Dátum: 20.01.2011

Meno zodpovednej osoby za prieskum trhu:
Ing. Marta Kohútová
OSO, reg. číslo : P0510-599-2007

Meno osoby zodpovednej za opis zákazky:
Ing. Emil Hanzel

Katastrálna mapa nehnuteľnosti (pdf, veľkosť:1183.1 kB)