Zápis zo zasadnutia výberovej komisie na predaj nehnuteľného majetku Mesta Martin č. 6/2010

pridané: 14.01.2011, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná fotografiaPredmetom zasadnutia komisie bol výber víťaza obchodnej verejnej súťaže č. 6/2010 na odpredaj pozemkov na ul. Na Bystričku a Ruppeldtova.
Výberová komisia pracovala v zložení:
Ing. Zajac Ján - predseda komisie
Členovia komisie :
Judr. Harajdičová Martina
Mgr. Šugarová Iveta
Ing. arch. Valášková Denisa
Ing. Dušan Laššák
Anna Borcovanová

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže :
Odpredaj pozemku pare. č. KN-C 1352/13, zastavaná plocha o výmere 145 m2, KN-C 1352/12, zastavaná plocha o výmere 1325 m2, KN-C 1352/121 záhrada o výmere 260 m2, KN-C 1352/14, zastavaná plocha o výmere 144 m2 a KN-C 1352/15, zastavaná plocha o výmere 150 m2, k.ú. Martin, spolu 2.024 m2. Pozemky sa nachádzajú na ul. Na Bystričku a Ruppeldtova.

2. Minimálna cena predmetu obchodnej verejnej súťaže:
Minimálna cena za odpredaj pozemkov bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 65/10 konaného dňa 28.4.2010 vo výške 25,00 EUR/ m2, teda celkom 50.600 EUR. Podmienkou odpredaja je vykonať asanačné práce nehnuteľností postavených na uvedených parcelách, s uložením odpadu na povolenej skládke, na náklady kupujúceho do 3 mesiacov od vyhodnotenia a schválenia obchodnej verejnej súťaže.

3. Cenová ponuka
Záujemcovia predložia návrh kúpnej zmluvy s ponukovou cenou a podpísaný fyzickou
osobou, u právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom. Cenovú ponuku môžu predložiť
záujemcovia osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Predaj na základe
ponuky Obchodnej verejnej súťaže č. 6/2010 - neotvárať", ktorá je vložená do druhej obálky
s adresou :
Mesto Martin
Mestský úrad Martin
Odbor majetku a služieb
Námestie S.H.Vajanského 1
036 49 Martin
Vzor kúpnej zmluvy poskytne na požiadanie odbor majetku a služieb.
Ponuky predložiť v termíne do dňa 04.06.2010, do 12.00 hodiny.

4. Kritériá súťaže
Mesto Martin stanovuje pre túto obchodnú verejnú súťaž kritérium - najvyššia cenová ponuka.

5. Účastníci súťaže
Do súťaže sa prihlásili nasledovní záujemcovia : Ing. Ladislav Lukáč, Gándího 12, Martin MUDr. Milan Benko, Mudroňova 10, Martin Pekáreň Hruška, Na Bystričku 34, Martin Mija , S.r.o., Na Bystričku 34, Martin JMH - Trade, s.r.o., M.R.Štefánika 4, Martin

6. Otváranie obálok
Všetky obálky boli riadne uzatvorené a neporušené, Všetci záujemcovia splnili základný predpoklad účasti v súťaži, podali svoje prihlášky do 4.6.2010 do 12.00 hodiny. Obálky otvoril Ing. Zajac pred členmi výberovej komisie.

7. Priebeh výberového konania
Výberová komisia postupne skontrolovala obsah obálok, pričom porovnala ich obsah
s predpísaným obsahom :
Návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať potrebné identifikačné údaje, údaje o bankovom
spojení, ponukovú cenu, prípadné ďalšie podmienky uzatvorenia zmluvy, účel ďalšieho
využitia, telefonický kontakt. Fyzické osoby priložia písomný súhlas so spracovaním a
zverejnením svojich osobných údajov.
Fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby predkladajú taktiež IČO, DIČO, kópia výpisu
z obchodného alebo živnostenského registra, prípadne ak sa jedná o iný spôsob registrácie
(povolenie vydávané VÚC a pod.), plnú moc na zastupovanie právnickej osoby.
Predložené doklady v uzatvorenej obálke musia byť originály dokladov, prípadne ich
overené kópie. Účastník súťaže nemôže označiť údaje svojej cenovej ponuky ako dôverné.
Výberová komisia konštatuje, že všetci prihlásení záujemcovia predložili všetky požadované
doklady potrebné pre zaradenie do súťaže a budú zaradení do výberového konania pre
obchodnú verejnú súťaž č. 06/2010.
Záujemcovia predložili návrhy kúpnych zmlúv s nasledovnými cenovými ponukami:
Ing. Ladislav Lukáč, Gándího 12, Martin 68.820 EUR
MUDr. Milan Benko, Mudroňova 10, Martin 51.000 EUR
Pekáreň Hruška, Na Bystričku, Martin 26 EUR
Mija , S.r.o., Na Bystričku 34, Martin 25 EUR
JMH - Trade, s.r.o., M.R.Štefánika 4, Martin 80 EUR
Komisia konštatuje, že záujemcovia :
Pekáreň Hruška, Na Bystričku, Martin
Mija , S.r.o., Na Bystričku 34, Martin JMH - Trade, s.r.o., M.R.Štefánika 4, Martin nesplnili základnú podmienku účasti v súťaži - minimálnu výšku ponukovej ceny a boli vylúčení z ďalšieho priebehu obchodnej verejnej súťaže.

Pretože zostávajúci dvaja záujemcovia splnili všetky podmienky súťaže, komisia zobrala do úvahy vyhlásené kritérium súťaže - najvyššiu cenovú ponuku. Vyššiu cenovú ponuku podal Ing. Ladislav Lukáč.

8. Záver
Komisia navrhuje vyhlásiť za víťaza súťaže Ing. Ladislava Lukáča a uzatvoriť s nim kúpnu zmluvu v cene 68.820 EUR.
Komisia preskúmala zámer víťaza súťaže z pohľadu dodržania záväzných regulatívov pre túto oblasť, ktorá patrí do okrsku č. 13, plochy IA2 :
Základná funkcia obytná, prípustná funkcia občianskej vybavenosti a služieb Eliminácia hlučných, nehygienických prevádzok a prevádzok náročných na dopravu Neprípustná je poľnohospodárska drobnovýroba a chov hospodárskych zvierat Smerné regulatívy sú :
Spríbuzniť výraz a farebnosť striech
Aplikácia účinnejšej formy estetizácie zelene v záhradných a uličných traktoch Ing. Lukáč uvádza svoj zámer nasledovne :
Na základe rokovaní s niektorými poskytovateľmi zdravotníckych služieb, aj s ohľadom na blízkosť areálu Martinskej fakultnej nemocnice i ďalších odborných ambulancií, chcem postaviť budovu pre menšie zdravotnícke zariadenie ambulantného typu, príp. jednodňovej chirurgie. Inšpiráciu pre realizáciu zámeru som čerpal z nespokojnosti niektorých poskytovateľov ZS s ich súčasnými priestorovými a prevádzkovými podmienkami.
Komisia konštatuje, že zámer víťaza súťaže je v súlade s uvedenými záväznými regulatívmi.
Komisia upozorňuje na podmienku súťaže, asanovať nehnuteľnosti postavené na predmetných pozemkoch do 3 mesiacov od vyhodnotenia a schválenia obchodnej súťaže v Mestskom zastupiteľstve, po následnom podpise kúpnej zmluvy a úhrade kúpnej ceny.