Zápis z vyhodnotenia Obchodnej verejnej súťaže č. 09/2010 na odpredaj nehnuteľného majetku mesta Martin

pridané: 14.01.2011, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná snímkaVýberová komisia sa stretla dňa 29.12.2010 na vyhodnotení ponúk v rámci obchodnej verejnej súťaže č. 9/2010 na predaj nehnuteľného majetku mesta Martin v zložení :
- Ing. Ján Zajac
- JUDr. Martina Harajdičová
- Ing. Dušan Laššák
- Ing. arch. Kristína Šubjaková

Predmetom vyhodnotenia boli ponuky na predaj pozemku parc.č. KN-C 312/14, ostatná plocha o výmere 375 m², zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 3734.

Pozemok sa nachádza východne od severného vjazdu do Štúrovej štvrti z ulice V.P.Tótha v priestore medzi navrhovaným polyfunkčným bytovým domom Variant a výmenníkovou stanicou. Mesto Martin určilo minimálnu ponukovú cenu 37.500 €.

Do obchodnej verejnej súťaže sa prihlásil záujemca :
Mária Verešová – Čajovňa Harmónia, IČO : 37 135 104 pri ponukovej cene 37.500 €..
Komisia konštatuje, že záujemca splnil všetky podmienky obchodnej verejnej súťaže a doporučuje uzatvoriť kúpnu zmluvu s Máriou Verešovou – Čajovňa Harmonónia pri cene 37.500 €.