Zápis z vyhodnotenia Obchodnej verejnej súťaže č. 08/2010 na odpredaj nehnuteľného majetku mesta Martin

pridané: 14.01.2011, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná snímkaVýberová komisia sa stretla dňa 05.01.2011 na vyhodnotení ponúk v rámci obchodnej verejnej súťaže č. 8/2010 na predaj nehnuteľného majetku mesta Martin v zložení :
- Ing. Ján Zajac
- Mgr. Iveta Šugárová
- Ing. Dušan Laššák
- Ing. arch. Kristína Šubjaková
Predmetom vyhodnotenia boli ponuky na predaj objektu súp.č. 4057 a pozemku parc.č. KN-C 840/3 na ulici Komenského o výmere 663 m².

O predmet obchodnej verejnej súťaže prejavila v stanovenom termíne firma 4 s.r.o., so sídlom M.R.Štefánika 7, 036 01 Martin s ponukovou cenou 17.000 EUR. Záujemca predložil podpísaný návrh kúpnej zmluvy, výpis z obchodného registra Okresného súdu v Žiline.

Komisia konštatuje, že záujemca splnil všetky predpoklady pre účasť v Obchodnej verejnej súťaži.
Komisia konštatuje, že ponuková cena je vo výške minimálnych cien pozemkov v tejto lokalite podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin, kde je minimálna cena stanovená vo výške 25 €/m². Vzhľadom k fyzickému stavu budovy, ktorá je predmetom kúpy, komisia považuje cenu 17.000 € za primeranú a doporučuje uzatvoriť kúpnu zmluvu s firmou 4 s.r.o., Martin pri kúpnej cene 17.000 €.
Komisia podmieňuje svoj súhlas doplnením predloženého návrhu kúpnej zmluvy o podmienku pre kupujúceho, že budovu zrekonštruuje a ďalej zachová jej doterajšiu fukciu.

Pre rokovanie s kupujúcim v tejto otázke splnomocnila predsedu výberovej komisie Ing. Jána Zajaca.