Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľného majetku mesta č. 2/2011

pridané: 12.01.2011, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná fotografiaMesto Martin vyhlasuje na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
Obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľného majetku mesta č. 2/2011

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže :
Prenájom : Celého areálu na Ul. tehelná, k.ú. Záturčie, sídlo bývalých technických služieb Martin v celosti, alebo po jednotlivých nehnuteľnostiach. Areál pozostáva z jednotlivých nehnuteľností parc. č.:
1. parc. č. 612/77 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9245m²
2. parc. č.612/80 zast. pl. a nádvorie o výmere 293m², s budovou s. č. 4063
3. parc.č.612/81 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 669m² so skladom bez s. č.
4. parc.č.612/82 zast. pl. a nádvorie o výmere 544m² s dielňami a garážami bez s. č.
5. parc.č.612/83 zast. pl. a nádvorie o výmere 907m² s dielňami bez s. č.
6. parc.č.612/84 zast. pl. a nádvorie o výmere 501 m² s garážami bez s. č.
7. parc.č.612/85 zast. pl. a nádvorie o výmere 90m²
8. parc.č.612/86 zast. plochy a nádv. o výmere 512m² s budovou so s. č. 5459
9. parc.č.612/87 zast. pl. a nádvorie o výmere 183m² s budovou s. č. 5460
10. parc.č.612/88 zast. pl. a nádvorie o výmere 352m²
11. parc.č.612/90 zast. pl. a nádvorie 72m²
12. parc.č.612/92 zast. pl. a nádvorie o výmere 83m² s budovou s. č. 5457
13. parc.č.612/94 zast. pl. a nádvorie o výmere 28m² zastavaná budovou so s. č. 5458

2. Obhliadka predmetného majetku
Záujemcovia si môžu obhliadku predmetu verejnej obchodnej súťaže dohodnúť u Ing. Zajaca–vedúceho odboru majetku a služieb, t.č. 043/4204 212, 0918943368.

Návrh môžu záujemcovia doručiť poštou na adresu Mesto Martin, Mestský úrad Martin, Odbor majetku a služieb, Námestie S.H.Vajanského 1, 036 49 Martin, alebo osobne do podateľne MsÚ v termíne do 4.2.2011, do 12.00 hodiny v uzatvorenej obálke s označením:
NEOTVÁRAŤ „Obchodná verejná súťaž č. 2/2011 na prenájom nehnuteľného majetku
vo vlastníctve Mesta Martin“
Návrh musí obsahovať:
- návrh nájomnej zmluvy v písomnej forme (vzor nájomnej zmluvy poskytne na požiadanie oddelenie pozemkov),
- potrebné identifikačné údaje,
- ponukovú cenu,
- účel ďalšieho využitia,
- prípadne ďalšie podmienky uzatvorenia zmluvy,
- telefonický kontakt.
Fyzické osoby priložia písomný súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov.
Fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby predkladajú taktiež IČO, DIČO, kópia výpisu
z obchodného alebo živnostenského registra, prípadne ak sa jedná o iný spôsob registrácie (povolenie vydávané VÚC a pod.), plnú moc na zastupovanie právnickej osoby.
Predložené doklady v uzatvorenej obálke musia byť originály dokladov, prípadne ich overené kópie. Účastník súťaže nemôže označiť údaje svojej cenovej ponuky ako dôverné.
Výberová komisia skontroluje v prvom rade včasnosť a úplnosť ponuky. V prípade, že ponuka nesplní jedno z týchto kritérií, bude zo súťaže vyradená.
Po uplynutí lehoty na podávanie návrhov nemožno návrh ani meniť ani dopĺňať.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

3. Otvorenie obálok
Otvorenie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej primátorom na Mestskom úrade v Martine, Námestie S. H. Vajanského 1 v Martine. Komisia uskutoční vyhodnotenie súťaže ihneď po otvorení obálok.
Po schválení výsledku súťaže v Mestskom zastupiteľstve budú všetci záujemcovia neodkladne informovaní o jej výsledku.

OVS s prílohou (pdf, veľkosť:971.3 kB)