Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pridané: 05.01.2011, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná fotografiaMesto Martin v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

-časť parcely o výmere 19m² z parcely KN-E 272 zast. plochy a nádvoria o celkovej výmere 505 m² k.ú. Záturčie, ( z ktorej bola geometrickým plánom overeným Správou katastra Martin novovytvorená parcela KN-C 1310/11 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 19 m2 , k.ú. Záturčie) za cenu zvyškového pozemku, t.j. 4 EUR/m². Parcela je vo vlastníctve Mesta Martin zapísaná na LV 2501 k.ú. Záturčie.

-parc. č. KN-C 3608/15 ostatné plochy o výmere 48 m2, k. ú. Martin a časti pozemku parc. č. KN-C 3616/14, ostatná plocha o výmere cca 46m² k.ú. Martin, za cenu zvyškového pozemku, t.j. 4EUR/m². Parcely sú vo vlastníctve Mesta Martin zapísané na LV č. 3734 k.ú. Martin,

Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky sú nevyužiteľné pre mesto, nachádzajú sa pri pozemkoch vo vlastníctve žiadateľov a spĺňajú kritéria zvyškových pozemkov, upravené VZN č. 82 Mesta Martin.

Vypracoval:
Odbor majetku a služieb, oddelenie pozemkov MsÚ Martin

Zverejnené dňa:
5. 1. 2011