Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

pridané: 20.12.2010, kategória: výberové konanie - archív

Ilustračná snímkaMesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine:

Názov funkcie:
Asistentka prednostu a zástupcu primátora

Rozsah pracovného úväzku:
Plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Kancelária prednostu

Kvalifikačné predpoklady:
Úplné stredné vzdelanie

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie
- odborná prax v danej oblasti výhodou
- znalosť platných právnych predpisov z oblasti samosprávy
- dobrá znalosť práce s PC (Microsoft Office, internet) a úradných písomností
- organizačné a komunikačné zručnosti, zodpovednosť, diskrétnosť, flexibilnosť, samostatnosť, príjemné vystupovanie
- uchádzači o uvedenú pracovnú pozíciu sa povinne zúčastnia psychodiagnostiky vybraných zručností

Jazykové znalosti:
- aktívna znalosť anglického jazyka

Charakteristika pracovného miesta:
Organizovanie a koordinovanie prác jednotlivých organizačných útvarov spadajúcich pod úsek prednostu, kontrola plnenia úloh, práca v informačnom systéme samosprávy, Zodpovednosť za vedenie evidencie riadiacich aktov prednostu a zástupcu primátora, formálnu stránku vypracúvaných materiálov pre prednostu a zástupcu primátora, organizačné zabezpečovanie porád a rokovaní u prednostu a zástupcu primátora, zabezpečovanie a organizovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest a prijatí tuzemských a zahraničných návštev prednostu a zástupcu primátora, vrátane vedenia protokolu pri rôznych rokovaniach.


Požadované doklady pre výberové konanie:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- kópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace
- profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom a anglickom jazyku
- písomné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej pozície
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
- motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku

Svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžete zasielať v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – asistentka prednostu a zástupcu primátora - neotvárať“ na adresu mestského úradu alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu v Martine v termíne do 27. decembra 2010 do 14.00 hod.

Výberové konanie na funkciu asistentka prednostu a zástupcu primátora sa uskutoční 29. decembra 2010 o 09.00 hod. v zasadačke č. 206 na 2. poschodí Mestského úradu v Martine. Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Termín nástupu: od 1.1.2011

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Ing. Ľubica Turčanová
Telefón: 043/4204150
Fax: 4132483
e-mail: lubica.turcanova@martin.sk

Adresa:
Mesto Martin
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49 Martin