PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 8/NP/2010

pridané: 08.12.2010, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná snímkaMesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu:

- kancelárie v administratívnej budove na Ul. Kollárova 90:
č. 110 o výmere 13,00 m2,
č. 219 o výmere 18,00 m2,
č. 113 o výmere 20,00 m2,
č. 210 o výmere 25,32 m2,
č. 104 – 108 so samostatným vchodom, chodbou a WC o spoločnej výmere 136,62 m2,
ako ucelený spoločný priestor;
- kancelária č. 733 v budove MsÚ Martin, Nám. S.H. Vajanského 1 o výmere 19,08 m2,

- priestory v administratívnej budove na Ul. Kollárova 90 vhodné na účely masážnych služieb (aj iný účel) o výmere 46,59 m2,

- obchodné priestory na Ul. Nade Hejnej 5, o výmere 149 m2,
doba nájmu: na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),
účel nájmu: bez stanovenia účelu nájmu,

minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k dodatku č.1 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na
určovania nájmu nehnuteľností) v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca
patrí a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk, časť
„Služby občanom“ na pravej strane stránky);

- obchodné priestory na Námestí protifašistických bojovníkov na Podháji o výmere
73,83 m2
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k dodatku č.1 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá
na určovania nájmu nehnuteľností)v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca
patrí a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť
„Služby občanom“ na pravej strane stránky);
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),

- priestory na účely, garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne
- vo výmenníkovej stanici EB 2 Ľadoveň, Ul. Gogoľova o výmere cca 35,00 m2,
- garáž vo výmenníkovej stanici CVS Centrum, Ul. Budovateľov o výmere 110,00 m2,
- garáž vo výmenníkovej stanici CVS Centrum, Ul. Budovateľov o výmere 70,00 m2,
- garáž vo výmenníkovej stanici CVS Centrum, Ul. Budovateľov o výmere 70,00 m2,
- garáž vo výmenníkovej stanici EB 1 Ul. Michaelliho o výmere 24,6 m2 ,
- na Ul. A. Stodolu v Záturčí (pešie plato), prízemie, len na účel skladu o výmere spoločne 263 m2, skladové priestory o výmere 144 m2, chodby 39 m2, ostatné 80 m2. Priestory je možné prenajať aj po ucelených častiach;
- doba nájmu: na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k dodatku č.1 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na
určovania nájmu nehnuteľností) v závislosti od skupiny, do ktorej budúci
nájomca patrí lokality v meste a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej stránke mesta
www.martin.sk, časť „Služby občanom“ na pravej strane stránky);

- v podchode pre peších pod schodmi len na účel skladu (neplnohodnotný priestor so zošikmeným zníženým stropom) o výmere 27,45 m2 za minimálnu cenu nájmu 100 €/mesiac za celý priestor;

- priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu:
- na Ul. divadelná 17 o výmere 14,24 m2,
- na Ul. Alexyho 4 (bezbariérový obytný dom) o výmere 18,70 m2
- na Ul. Blažeja Bullu č. 15 východný pavilón bývalej materskej školy v Martine –
Priekope o výmere nebytových priestorov 549,27 m2 s priľahlým pozemkom o výmere
1690 m2 ,
- na Ul. B. Bullu č. 13 v budove bývalých detských jaslí
- prízemie, vchod zo západnej strany - o výmere 32,13 m2,
- I. poschodie, prevádzkové priestory 108,3 m2, príslušenstvo 75,56 m2,
- II. poschodie, prevádzkové priestory 163,98 m2, príslušenstvo 15 m2,
priestory je možné prenajať jednotlivo po ucelených častiach;
- na Ul. N. Hejnej č. 5
- o výmere 31,46 m2;
- o výmere 41,63 m2;
- na Ul. P. Mudroňa vo výmenníkovej stanici EB 2 Prednádražie o výmere 122 m2
- na Ul. Nálepkova v energobloku EB 119 b.j. o spoločnej výmere 127,97 m2
- kancelária o výmere 15,52 m2,
- zasadačka o výmere 41,75 m2,
- kuchyňa s chodbou o výmere 24,49 m2,
- sklad o výmere 20,37 m2,
- sklad o výmere 7,04 m2,
- sklad o výmere 18,80 m2,
priestory je možné prenajať jednotlivo po ucelených častiach;
- na Ul. Aurela Stodolu 28 o výmere 85,72 m2

minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k dodatku č.1 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na
určovania nájmu nehnuteľností) v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca
patrí a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk, časť
„Služby občanom“ na pravej strane stránky);
doba nájmu: na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),

- reklamná skrinka 2 ks v podchode pre peších, Ul. Kohútova,
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k dodatku č.1 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na
určovania nájmu nehnuteľností) vo výške 265 €/rok na jednu skrinku.

Záujemcovia o prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné žiadosti spolu s priloženou kópiou živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra odboru majetku a služieb Mestského úradu Martin, Námestie S. H. Vajanského č. 1, 036 49 Martin len počas 15 dní od zverejnenia tejto ponuky t.j. do 23.12.2010. V žiadosti musia uviesť svoj návrh ceny nájmu. Výberové konanie uchádzačov o priamy prenájom ponúkaných nebytových priestorov sa uskutoční komisionálne na Mestskom úrade, Námestie S.H. Vajanského 1 v Martine, odbore majetku a služieb po 15 dňoch od zverejnenia tejto ponuky na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli mesta Martin.

Tlačivá žiadosti o prenájom nebytových priestorov si záujemcovia môžu vyzdvihnúť na MsÚ Martin, Vajanského námestie č. 1, oddelenie správy majetku, č. kancelárie 122/A.


UPOZORNENIE: Žiadosti o prenájom doručené pred uverejnením tejto ponuky alebo po 15 dňoch od jej uverejnenia nebudú akceptované.

Prehliadku ponúkaných nebytových priestorov zabezpečí oddelenie správy majetku MsÚ Martin po dohode s potenciálnym nájomcom.
Konkrétny nebytový priestor bude spravidla prenajatý tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu, alebo v odôvodnených výnimočných prípadoch komisia vyberie nájomcu podľa ponúkaného účelu nájmu - činnosti nájomcu potrebnej pre občanov mesta. V prípade, že sa o konkrétny nebytový priestor uchádza len jeden záujemca, tento môže byť prenajatý tomuto záujemcovi ak akceptuje minimálne podmienky stanovené touto ponukou.

Výsledky konania priameho prenájmu budú zverejnené výberovou komisiou menovanou na tento účel primátorom mesta, na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli mesta do 14 dní od ukončenia výberu.

Doplňujúce informácie poskytne odbor majetku a služieb, oddelenie správy majetku MsÚ Martin, č.d. 122 A, t.č. 043/ 4204 492 alebo 0907 815800

V Martine 08.12.2010

Ing. Ján Zajac
vedúci odboru majetku a služieb