Výzva na predloženie cenovej ponuky 3/2010/SL

pridané: 02.11.2010, kategória: verejné obstarávanie - archív

Ilustračná fotografiaVýzva na predloženie cenovej ponuky 3/2010/SL (prieskum trhu– zákazka s nízkou hodnotou, § 102 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
na poskytovanie služby podľa prílohy č. 3 citovaného zákona ( neprioritné služby) „Rodina – opora a zázemie“ – výchovné opatrenie v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele v znení neskorších predpisov).

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach prieskumu trhu: Ing. Marta Kohútová
Telefón : 043/4204 157

Vo veciach technických: Anna Gregorová
Telefón : 043/4204 154

2. Názov predmetu zákazky:
„Rodina – opora a zázemie“ – výchovné opatrenie v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele v znení neskorších predpisov)

3. Opis požiadaviek na zhotovenie diela:
Program zameraný na vykonanie opatrenia v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to na prepojenie výchovy a vzdelávania prostredníctvom vhodného trávenia voľného času detí a upevňovanie vzťahov v rodine – k rodičom, súrodencom, v škole k spolužiakom, význam sebahodnotenia ale aj hodnotenia ostatných, oboznámenie sa s organizáciou funkčnej, ale naopak aj nefunkčnej rodiny veku primeraným spôsobom, upevňovanie vzťahov v rodine na základe tréningu konkrétnych praktických zručností.

4. Spôsob stanovenia ceny – hlavné kritérium:
Cena celkom s DPH

5. Zhotovenie diela:
od 22.11.2010 do 15.12.2010

6. Podmienky účasti uchádzačov:
a) Uchádzač vypracuje projekt realizácie výchovného opatrenia v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle opisu zákazky .

Ďalšie podmienky uchádzačov :

1) Predloženie dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky (originál alebo overená kópia) alebo overená kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Overené kópie požadovaných dokladov nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky. Verejný obstarávateľ prijme aj iné ekvivalentné doklady .

2) Zoznam poskytovaných a zrealizovaných služieb rovnakého alebo obdobného predmetu zákazky ukončených v rokoch 2008 a 2009 s uvedením cien a dátumov ukončenia plnenia jednotlivých zmlúv, menom, priezviskom a tel. kontaktom osoby, u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť pravdivosť predložených informácií. K zoznamu priloží uchádzač min. 3 referenčné listy, ktoré pri hodnotení projektov bude zohľadnené množstvo a kvalita ponúknutých aktivít vo väzbe k cieľovej skupine

3) Uchádzač v rámci ponuky predloží inú ponuku na službu, ktorú urobí nad rámec
ponuky ( napr. prednášky, poradenstvo, a pod.)

4)Podpísaný návrh zmluvy o dielo štatutárnym zástupcom uchádzača.


7. Lehota na predkladanie projektov
do 12. 11.2010 do 12:00 hod. SEČ

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
(podateľňa MsÚ, I. poschodie, č. dverí 127)

8. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa .

Obmedzenie počtu uchádzačov:
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Dátum: 29.10. 2010

Meno zodpovednej osoby za prieskum trhu:

Ing. Marta Kohútová
OSO, reg. číslo : P0510-599-2007

Meno osoby zodpovednej za opis zákazky:
Anna Gregorová

Zmluva o dielo (pdf, veľkosť:89.3 kB)

Referencie - formulár (pdf, veľkosť:30.1 kB)