Ponukové konanie na odpredaj hnuteľného majetku mesta

pridané: 28.10.2010, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná fotografiaMESTO MARTIN v súlade so znením zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zásadami o nakladaní s majetkom mesta vyhlasuje ponukové konanie na odpredaj hnuteľného majetku mesta (ponukové konanie je zároveň obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení)

a to

Osobný automobil (Osobné kombi )

Opis:
Osobné motorové vozidlo Citroën XSARA kombi , rok výroby 2001, výrobca – Citroën
Technický opis vozidla :
- Výrobné číslo motora : 10DYJW4001081
- Zdvihový objem valcov : 1997 cm³
- Karoséria - druh : samonosná - osobné kombi – 5 dverové
- Výrobné číslo karosérie : VF7N2RHZB73204430
- Farba : červená metalíza
- Pohotovostná hmotnosť : 1265 kg
- Užitočná hmotnosť : 506 kg
- Celková hmotnosť : 1771 kg
- Druhy kolies : diskové - predné 195/55 R 15 85 H
- zadné 195/55 R 15 85 H
- Najvyššia povolená rýchlosť: 194 km/hod.
- Počet najazdených kilometrov: 190 000 km
- Vozidlo je vybavené :
päťstupňovou mechanickou prevodovkou, výškovo nastaviteľným volantom, posilňovačom riadenia a imobilizérom, klimatizačným zariadením, strešným nosičom, centrálnym uzamykaním dverí, elektrickým spúšťaním okien, autorádiom, diskami z ľahkých zliatin , platná STK do 5/2012,.

Záujemcovia si môžu predmetný majetok obhliadnuť u Správa športových zariadení mesta Martin, Gorkého 2 Martin ( Zimný štadión) v pracovných dňoch, vždy od 9:00 h do 15:00 h, kontaktná osoba: Štefan Balošák , tel. č. 0918 926213

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Názov : PREDAJ NA ZÁKLADE PONUKY ( osobný automobil ) – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Martin, Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, v termíne do 18. 11. 2010 do 10:00 hod.

Hodnota predmetného hnuteľného majetku: 1 120,00 EUR

Účastníkom ponukového konania môžu byť:
- občania majúci trvalý pobyt v štáte Európskej únie
- iné fyzické osoby majúce trvalý pobyt v štáte EÚ
- právnické osoby so sídlom v SR alebo v niektorom zo štátov EÚ

Otvorenie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie, menovanej primátorom Mesta Martin dňa 23.11. 2010 o 11:00 hod. Komisia vykoná vyhodnotenie ponúk do 2 dní od otvorenia obálok. O výsledku budú účastníci upovedomení po ukončení ponukového konania.

Ďalšie podmienky:
- ak nebude predložená žiadna ponuková cena, ponukové konanie k predmetnej veci sa ukončí,
- kritériom pre vyhodnotenie ponukového konania bude najvyššia ponuková cena
- účastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno aj priezvisko (aj rodné), dátum narodenia aj miesto narodenia, presná adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti, údaje o bankovom spojení, ponúknutá cena, podmienky uzatvorenia zmluvy, účel ďalšieho využitia, telefonický kontakt),
- u fyzických osôb - podnikateľov: obchodný názov, presná adresa sídla, IČO (DIČ), údaje o bankovom spojení, ponúknutá cena, kópia výpisu z obchodného registra, v prípade, že účastník ponukového konania nie je štatutárnym zástupcom štatutárneho orgánu právnickej osoby ktorú zastupuje, predloží plnú moc s podpismi členov štatutárneho orgánu, podmienky uzatvorenia zmluvy, telefonický kontakt,
- účastníkom súťaže predložené doklady v obálke musia byť originály, alebo ich overené fotokópie,
- účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné
- Záujemca má právo zúčastniť sa komisionálneho otvárania obálok s cenovými ponukami, ktoré sa bude konať dňa 23. 11. 2010 o 11:00 hod. na adrese Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, II. poschodie, v miestnosti č. 206 .

Bližšie informácie záujemcom poskytne:
Správa športových zariadení Mesta Martin, kontaktná osoba – Bc. Štefan Balošák tel. kontakt 0918 926213

Vyhlasovateľ ponukového konania si vyhradzuje právo:
- zrušiť ponukové konanie,
- obmedziť všetky predložené cenové ponuky v prípade nevýhodných cenových ponúk,
- v prípade formálnych nedostatkov cenovej ponuky, ktoré nemenia jej obsah vyzvať záujemcu na jej doplnenie.