Ponukové konanie na odpredaj hnuteľného majetku mesta

pridané: 22.10.2010, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná fotografiaMESTO MARTIN v súlade so znením zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, ako aj v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásadami o nakladaní s majetkom mesta vyhlasuje ponukové konanie
na odpredaj hnuteľného majetku mesta (ponukové konanie je zároveň obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení).

a to

Zosiľovač T 1004 GA
Mixážny pult
Reproskriňa - 2 ks
Reproduktory sada
Prehrávač CD
Zosiľovač
Zosiľovač LTB komplet Pa - Syst.

Opis:
1. Zosiľovač T 1004GA , rok výroby 2003, výrobca – TORGUE
2. Mixážny pult , rok výroby 2002, výrobca- PHONIC
3. Reproskriňa - 2 ks , rok výroby 1995, model DELICIA MUSIC 150 S
4. Sada reproduktorov , rok výroby 1995, výrobca – TECHNICS
5. Prehrávač CD , rok výroby 1995, výrobca – TECHNICS
6. Zosiľovač , rok výroby 1995, výrobca - TECHNICS
7. Zosiľovač LTB komplet Pa-Syst., rok výroby 1999, výrobca - TECHNICS


Záujemcovia si môžu predmetný majetok obhliadnuť na Mestskom úrade Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin v pracovných dňoch, vždy od 9:00 hod. do 15:00 hod., kontaktná osoba: Mgr. Jana Kovalčíková č.043 / 4204 162, 043/ 4204 250, 0918 797 120

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Názov : PREDAJ NA ZÁKLADE PONUKY ( poradové číslo .... ) – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Martin, Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, v termíne do 28.10. 2010 do 10:00 hod.

Hodnota predmetného hnuteľného majetku je stanovená nasledovne :

Zosiľovač T 1004 GA 40,09 EUR
Mixážny pult 66,06 EUR
Reproskriňa - 2 ks 8,29 EUR / 1 ks
Reproduktory sada 23,20 EUR
Prehrávač CD 24,86 EUR
Zosiľovač 42,12 EUR
Zosiľovač LTB komplet Pa - Syst. 82,04 EUR

Účastníkom ponukového konania môžu byť:
- občania majúci trvalý pobyt v štáte Európskej únie
- iné fyzické osoby majúce trvalý pobyt v štáte EÚ
- právnické osoby so sídlom v SR alebo v niektorom zo štátov EÚ

Otvorenie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie, menovanej primátorom Mesta Martin dňa 29. 10. 2010 o 08:00 hod. Komisia vykoná vyhodnotenie ponúk do 2 dní od otvorenia obálok. O výsledku budú účastníci upovedomení po ukončení ponukového konania.

Ďalšie podmienky:
- ak nebude predložená žiadna ponuková cena, ponukové konanie k predmetnej veci sa ukončí,
- kritériom pre vyhodnotenie ponukového konania bude najvyššia ponuková cena,
- účastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno aj priezvisko (aj rodné), dátum narodenia aj miesto narodenia, presná adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti, údaje o bankovom spojení, ponúknutá cena, podmienky uzatvorenia zmluvy, účel ďalšieho využitia, telefonický kontakt),
- u fyzických osôb - podnikateľov: obchodný názov, presná adresa sídla, IČO (DIČ), údaje o bankovom spojení, ponúknutá cena, kópia výpisu z obchodného registra, v prípade, že účastník ponukového konania nie je štatutárnym zástupcom štatutárneho orgánu právnickej osoby ktorú zastupuje, predloží plnú moc s podpismi členov štatutárneho orgánu, podmienky uzatvorenia zmluvy, telefonický kontakt,
- účastníkom súťaže predložené doklady v obálke musia byť originály, alebo ich overené fotokópie,
- účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné,
- Záujemca má právo zúčastniť sa komisionálneho otvárania obálok s cenovými ponukami, ktoré sa bude konať dňa 29. 10. 2010 o 08:00 hod. na adrese Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, I. poschodie, v miestnosti č. 117B .

Bližšie informácie záujemcom poskytne:
Vedúca matričného úradu Mesta Martin, kontaktná osoba – Mgr. Jana Kovalčíková, tel. kontakt. č.043 / 4204 162, 043/ 4204 250

Vyhlasovateľ ponukového konania si vyhradzuje právo:
- zrušiť ponukové konanie,
- obmedziť všetky predložené cenové ponuky v prípade nevýhodných cenových ponúk,
- v prípade formálnych nedostatkov cenovej ponuky, ktoré nemenia jej obsah vyzvať záujemcu na jej doplnenie.

Martin 21.10. 2010
Ing. Marta Kohútová
referent pre verejné obstarávanie