Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

pridané: 07.10.2010, kategória: výberové konanie - archív

Ilustračná snímkaMesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine:

Názov funkcie:
Správca útulku

Rozsah pracovného úväzku:
Plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Odbor spoločenských služieb – oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
Miesto výkonu práce: zariadenie sociálnych služieb Útulok, Ul. Na Kameni 2, Martin, 036 01

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa sociálneho zamerania v súlade s §84 ods.4 písm. b) príp. c) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie
- odborná prax v sociálnej oblasti 3 roky /výhodou/
- znalosť platných právnych predpisov z oblasti samosprávy, znalosť zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, Zákonníka práce a ekonomické znalosti
- schopnosť vhodne komunikovať s rizikovým klientom so zameraním na problematiku bezdomovectva a sociálno-patologických javov dospelých, interpersonálna komunikácia
- komunikatívnosť, asertívne správanie, empatické cítenie, rozhodnosť, zodpovednosť, organizačné schopnosti, samostatnosť, odolnosť voči stresovým situáciám, diskrétnosť
- dobrá znalosť práce s PC (Microsoft Office, internet)
- zručnosti spojené s bežnou údržbou zvereného objektu výhodou
- úspešní uchádzači o uvedenú pracovnú pozíciu sa povinne zúčastnia psychodiagnostiky vybraných zručností

Charakteristika pracovného miesta:
Sociálna práca zameraná na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii a na voľbu postupov riešenia sociálnej pomoci občanovi pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a poskytovania základného sociálneho poradenstva v zariadení sociálnych služieb.
Poskytovanie sociálno-právneho poradenstva v rámci poradenských služieb, v oblasti sociálnej starostlivosti, sociálno-právnej ochrany a kurately, zabezpečovanie plynulého chodu prevádzky útulku, vykonávanie kontroly hygienickej úrovne zariadenia a jej obyvateľov, vykonávanie inventarizácie majetku v zariadení, zodpovednosť za účelné využívanie pridelených finančných prostriedkov mesta, vykonávanie finančných operácií súvisiacich so zabezpečením prevádzky útulku, príprava návrhu rozpočtu za zverenú oblasť.


Požadované doklady pre výberové konanie:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- kópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace
- profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
- písomné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej pozície
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
- motivačný list v slovenskom jazyku

Svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžete zasielať v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – správca útulku - neotvárať“ na adresu mestského úradu alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu v Martine v termíne do 18. októbra 2010 do 13.00 hod.

Výberové konanie na funkciu správca útulku sa uskutoční 27. októbra 2010 o 09.00 hod. v zasadačke č. 206 na 2. poschodí Mestského úradu v Martine. Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Termín nástupu:
po vyhodnotení výsledkov výberového konania /od 1.januára 2011/

Kontakt pre poskytnutie informácií:
PaedDr. Dana Töröková
Telefón: 043/4204185
Fax: 4132483
e-mail: dana.torokova@martin.sk

Adresa:
Mesto Martin
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49 Martin