Zápis zo zasadnutia výberovej komisie na predaj nehnuteľného majetku č.7/2010

pridané: 04.10.2010, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná snímkaPredmetom zasadnutia komisie bol výber víťaza obchodnej verejnej súťaže č. 7/2010 na odpredaj pozemkov vo vnútrobloku medzi ulicami P.O.Hviezdoslava a Šoltésovej.

Výberová komisia pracovala v zložení :
Ing. Zajac Ján – predseda komisie
Členovia komisie :
JUDr. Harajdičová Martina
Ing. arch. Valášková Denisa
Ing. Dušan Laššák
Anna Borcovanová
Ing. Arch. Šubjaková Kristína

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže :
Odpredaj pozemku novovytvorená parc. č. KN-C 488/33, zastavaná plocha o výmere 199m2, ktorá bola oddelená GP č. 12/2010 od pozemku parc.č. KN-C 488/1, zastavaná plocha zapísaného v katastri nehnuteľností pre okres Martin, k.ú. Martin na LV 3734. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bolo odsúhlasené mestským zastupiteľstvom uznesením č. 183/09 zo dňa 17.12.2009.

2. Minimálna cena predmetu obchodnej verejnej súťaže:
Minimálna cena za odpredaj pozemkov nebola stanovená.

3. Cenová ponuka
Záujemcovia predložia návrh kúpnej zmluvy s ponukovou cenou a podpísaný fyzickou osobou, u právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom. Cenovú ponuku môžu predložiť záujemcovia osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Predaj na základe ponuky Obchodnej verejnej súťaže č. 7/2010 - neotvárať“, ktorá je vložená do druhej obálky s adresou :
Mesto Martin
Mestský úrad Martin
Odbor majetku a služieb
Námestie S.H.Vajanského 1
036 49 Martin

4. Kritériá súťaže
Mesto Martin stanovuje pre túto obchodnú verejnú súťaž kritérium – najvyššia cenová ponuka.

5. Účastníci súťaže
Do súťaže sa prihlásil jeden záujemca :
Ing. Jozef Hýll s manželkou Kamilou Hýllovou, bytom Šoltésovej 11/94, 036 01 Martin

6. Otváranie obálok
Obálka bola riadne uzatvorená a neporušená, Záujemca splnil základný predpoklad účasti v súťaži, podal svoju prihlášku do 16.7.2010 do 12.00 hodiny. Obálku otvoril Ing. Zajac pred členmi výberovej komisie.

7. Priebeh výberového konania
Výberová komisia skontrolovala obsah obálky, pričom porovnala jej obsah s predpísaným obsahom.
Záujemcova predložil návrh kúpnej zmluvy s cenovou ponukou 27 EUR/m², spolu 5.373 EUR.

8. Záver
Komisia navrhuje vyhlásiť za víťaza súťaže Ing. Jozefa Hýlla s manželkou Kamilou Hýllovou a uzatvoriť s nimi kúpnu zmluvu v cene 5.373 EUR.

V Martine 18.8.2010
Zápis spracoval : Ing. Ján Zajac - predseda komisie