Zápis z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 6/NP/2010

pridané: 28.09.2010, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná fotografiaVýberová komisia sa stretla dňa 27.9.2010 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov v zložení :
- Ing. Ján Zajac
- JUDr. Martina Harajdičová
- Ing. Dušan Laššák
- Ing. arch. Denisa Valášková
Predmetom vyhodnotenia boli ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu vyhlásené na internetovej stránke Mesta Martin. Komisia prerokovala a doporučuje primátorovi mesta potvrdiť nasledovné výsledky výberového konania :

1. Kancelárie v administratívnej budove na ul. Kollárova 90 :
Č. 110 o výmere 13,00 m²
Č. 220 13,73 m²
Č. 221 13,94 m²
Č. 219 18,00 m²
Č. 113 20,00 m²
Č. 210 25,32 m²
Č. 104 – 108 136,62 m²
O prenájom miestností č. 112 a 113 prejavila záujem pani Mgr. Jana Žitňanská, Kozia 26, 811 03 Bratislava na účely poslaneckej kancelárie poslankyne NRSR. Pani Žitňanská neuviedla ponukovú cenu, preto komisia navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu s Mgr. Janou Žitňanskou v cene 10 EUR/m²/rok.
O prenájom ostatných priestorov nebol prejavený záujem.

2. Obchodné priestory na Ul. Nade Hejnej 5 o výmere 149 m².
O prenájom priestorov nebol prejavený záujem.

3. Obchodné priestory na Ul. A. Stodolu v Záturčí (pešie plato)
Obchodné priestory o výmere 55,89 m²

O priestory prejavili záujem :
a. P. Inge Chorvátová, Š.B.Romana 9/70, 036 01 Martin na účel masérskeho salónu pri ponukovej cene 15 €/m²/rok.
b. P. Linda Chmelová – Lilli Beauty Centre, Bagarova 33, 036 01 Martin na účel kozmetických služieb pri ponukovej cene 15 €/m²/rok.
Pretože obidve záujemkyne predložili rovnakú ponukovú cenu, rozhodol predseda komisia, že obidve predvolá na zasadnutie komisie, kde boli vyzvané na uzavretie dohody. Keďže nedošlo k dohode, predseda komisie odovzdal každej čistý hárok papiera, na ktorý obidve mimo miestnosti tajne napísali novú ponukovú cenu a odovzdali predsedovi komisie. Autentičnosť návrhov ponukových cien bola overená všetkými členmi komisie a návrhy sú prílohou zápisu. Po otvorení ponúk bola vyhodnotená ako vyššia ponuková cena pani Chmelovej, ktorá uviedla cenu 25 €/m²/rok. Pani Chorvátová navrhla cenu 16 €/m²/rok.
Spôsob stanovenia víťaza súťaže bola telefonicky konzultovaná s poslancom mestskej časti p. Zanovitom, ktorý súhlasil s takýmto postupom.
Komisia navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu s p. Lindou Chmelovou, Bagarova 33, 036 01 Martin za cenu 25 €/m²/rok.

4. Obchodné priestory na ul. Zelená v Priekope o výmere 41,26 m²
O prenájom priestorov prejavili záujem :
1. Viera Richterová, Zelená 9, 036 08 Martin na účel Predajňa výpočtovej techniky s ponukovou cenou 50 €/m²/rok.
2. Libuša Gajdošová, Zelená 27/9, 036 08 Martin na účel Kozmetika, káderníctvo, holičstvo pri ponukovej cene 36 €/m²/rok. Záujemkyňa nepredložila živnostenský list, preto bola komisiou zo súťaže vylúčená.
Komisia doporučuje uzatvoriť nájomnú zmluvu s p. Vierou Richterovou pri cene 50 €/m²/rok.

5. Obchodné priestory v podchode pre peších na Ul. Kohútovej o výmere 22,92 m²
O prenájom prejavila záujem INKA – Ingrid Figurová, Pod kanálom 45, Lipovec na účel maloobchodnej predajne s darčekovými predmetmi pri ponukovej cene 73 €/m²/rok.
Komisia doporučuje uzatvoriť nájomnú zmluvu s Inka – Ingrid Figurovíá pri cene 73 €/m²/rok.

6. Obchodné priestory na Štúrovom námestí o výmere 19,27 m².
O prenájom prejavili záujem:
1. P. Adriana Urbanová, Štúrovo námestoie 1, Martin na účel kozmetického salónu pri ponukovej cene 103 €/m²/rok.
2. P. Marta Kručinská, Košútska 6, Martin na účel sídla 1. Patchworkárskeho klubu – OZ pri ponukovej cene 5 €/m²/rok.
Komisia konštatuje, že záujemcovia splnili všetky podmienky súťaže a navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu s p. Adrianou Urbanovou pri cene 103 €/m²/rok.

7. Obchodné priestory na Námestí protifašistických bojovníkov na Podháji o výmere 65,19 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

8. Priestory na účely garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne vo výmenníkovej stanici EB 2 Ľadoveň, ul. Gogoľova o výmere 35 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

9. Priestory na účely garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne vo výmenníkovej stanici CVS Centrum, ul. Budovateľov o výmere 70 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

10. Priestory na účely garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne vo výmenníkovej stanici CVS Centrum, ul. Budovateľov o výmere 70 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

11. Priestory na účely garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne vo výmenníkovej stanici CVS Centrum, ul. Budovateľov o výmere 110 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

12. Priestory na účely garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne vo výmenníkovej stanici EB 1 Ul. Michaelliho o výmere 24,6 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

13. Priestory na účely garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne v areáli bývalých Technických služieb na Ul. Tehelná 1.
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

14. Priestory vo výmenníkovej stanici EB-K 2 na Ul. Záturčianskej o výmere 69,08 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

15. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu na ul. Divadelná 17 o výmere 14,24 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

16. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu na ulici P. Mudroňa 27 o výmere 51,33 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

17. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu na ulici B. Bullu č.15 o výmere nebytových priestorov 549,27 m² a priľahlým pozemkom o výmere 1690 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

18. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu na ulici B. Bullu č.13 v budove bývalých detských jaslí
1. Prízemie, vchod zo západnej strany o výmere 32,13 m²
O prenájom nebol prejavený záujem.
2. Prízemie, vchod z východnej strany o výmere 93,44 m²
O prenájom prejavil záujem Marek Lipták, Volgogradská 29/42, Martin na účely predajne kadernícky salón, pri ponukovej cene 10 €/m²/rok.
Komisia doporučuje uzatvoriť nájomnú zmluvu s p. Marekom Liptákom pri cene 10 €/m²/rok.
3. I. poschodie, prevádzkové priestory, 125,3 m², príslušenstvo 75,56 m²
O prenájom nebol prejavený záujem.
4. II. Poschodie, prevádzkové priestory 163,98 m², príslušenstvo 15 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

19. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu na ulici N. Hejnej o výmere 31,46 m² a 41,63 m².
O prenájom priestorov nebol prejavený záujem.

20. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu na ulici P. Mudroňa vo výmenníkovej stanici EB 2 Prednádražie o výmere 122 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.


21. Reklamná skrinka 2 ks v podchode pre peších na Ul. Kohútovej.
O prenájom skriniek nebol prejavený záujem.Zápis vypracoval dňa 27.9.2010 Ing. Ján Zajac – predseda komisie.

Ing. Ján Zajac

Ing. arch. Denisa Valášková

Ing. Dušan Laššák

JUDr. Martina Harajdičová