Voľba hlavného kontrolóra mesta Martin

pridané: 21.09.2010, kategória: výberové konanie - archív

Ilustračná snímkaMestské zastupiteľstvo v Martine v súlade s ust. § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra mesta Martin

na deň 25. novembra 2010.

Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie
Rozsah výkonu funkcie: plný pracovný úväzok (1,0)
Iné kritériá a požiadavky: bezúhonnosť

Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky:
1. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (telefón alebo mobil, e-mail)
2. štruktúrovaný profesijný životopis
3. úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
5. súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Martine.
Kandidáti majú možnosť vystúpiť v deň konania voľby hlavného kontrolóra pred Mestským zastupiteľstvom v Martine (pred uskutočnením voľby) a prezentovať svoje predstavy o budúcom pôsobení vo funkcii hlavného kontrolóra - časový rozsah najviac 7 minút.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia odovzdať na Mestskom úrade v Martine najneskôr do 10. novembra 2010 do 15.00 hod. svoju písomnú prihlášku a ostatné požadované doklady v zalepenej obálke označenej na prednej strane slovami „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“.

Adresa:

Mestský úrad v Martine
Nám. S. H. Vajanského 1
036 49 Martin