Ponukové konanie na odpredaj hnuteľného majetku mesta

pridané: 17.09.2010, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná snímkaMESTO MARTIN

v súlade so znením zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zásadami o nakladaní s majetkom mesta

vyhlasuje ponukové konanie

na odpredaj hnuteľného majetku mesta

(ponukové konanie je zároveň obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení)

a to

Nákladný autopríves INP 05

Opis:
Nákladný autopríves INP 05, rok výroby 1986, výrobca – Turčan Martin,
rozmery:
- úložná plocha: šírka 1465 mm, dĺžka 1960 mm
- celkové rozmery: šírka 1685 mm, dĺžka 3190 mm, výška 825 mm
- pohotovostná hmotnosť: 170 kg
- užitočná: 330 kg
- celková: 500 kg
- druhy kolies: jednoduché diskové
- najvyššia povolená rýchlosť: 80 km/hod.
- spojovacie zariadenie: vpínací kĺb Z 119

Záujemcovia si môžu predmetný majetok obhliadnuť u Správa športových zariadení mesta Martin, Gorkého 2 Martin ( Zimný štadión) v pracovných dňoch, vždy od 9:00 h do 15:00 h, kontaktná osoba: Štefan Balošák , tel. č. 0918 926213

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Názov : PREDAJ NA ZÁKLADE PONUKY (autopríves) – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Martin, Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, v termíne do 23. 09. 2010 do 10:00 h.

Hodnota predmetného hnuteľného majetku: 100,- EUR

Účastníkom ponukového konania môžu byť:
• občania majúci trvalý pobyt v štáte Európskej únie
• iné fyzické osoby majúce trvalý pobyt v štáte EÚ
• právnické osoby so sídlom v SR alebo v niektorom zo štátov EÚ

Otvorenie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie, menovanej primátorom Mesta Martin dňa 23. 09. 2010 o 11:00 hod. Komisia vykoná vyhodnotenie ponúk do 2 dní od otvorenia obálok. O výsledku budú účastníci upovedomení po ukončení ponukového konania.

Ďalšie podmienky:
• ak nebude predložená žiadna ponuková cena, ponukové konanie k predmetnej veci sa ukončí,
• kritériom pre vyhodnotenie ponukového konania bude najvyššia ponuková cena
• účastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
• u fyzických osôb: meno aj priezvisko (aj rodné), dátum narodenia aj miesto narodenia, presná adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti, údaje o bankovom spojení, ponúknutá cena, podmienky uzatvorenia zmluvy, účel ďalšieho využitia, telefonický kontakt),
• u fyzických osôb - podnikateľov: obchodný názov, presná adresa sídla, IČO (DIČ), údaje o bankovom spojení, ponúknutá cena, kópia výpisu z obchodného registra, v prípade, že účastník ponukového konania nie je štatutárnym zástupcom štatutárneho orgánu právnickej osoby ktorú zastupuje, predloží plnú moc s podpismi členov štatutárneho orgánu, podmienky uzatvorenia zmluvy, telefonický kontakt,
• účastníkom súťaže predložené doklady v obálke musia byť originály, alebo ich overené fotokópie,
• účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné
• Záujemca má právo zúčastniť sa komisionálneho otvárania obálok s cenovými ponukami, ktoré sa bude konať dňa 23. 09. 2010 o 11:00 hod, na adrese Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, II. poschodie, v miestnosti č. 206 .
Bližšie informácie záujemcom poskytne:
Správa športových zariadení Mesta Martin, kontaktná osoba – Bc. Štefan Balošák tel. 0918 926213

Vyhlasovateľ ponukového konania si vyhradzuje právo:
• zrušiť ponukové konanie,
• obmedziť všetky predložené cenové ponuky v prípade nevýhodných cenových ponúk,
• v prípade formálnych nedostatkov cenovej ponuky, ktoré nemenia jej obsah vyzvať záujemcu na jej doplnenie.