PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 6/NP/2010

pridané: 31.08.2010, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná snímkaMesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu :

- kancelárie v administratívnej budove na Ul. Kollárova 90:
č. 110 o výmere 13,00 m2,
č. 220 o výmere 13,73 m2,
č. 221 o výmere 13,94 m2,
č. 219 o výmere 18,00 m2,
č. 113 o výmere 20,00 m2,
č. 112 o výmere 22,00 m2,
č. 210 o výmere 25,32 m2,
č. 104 – 108 so samostatným vchodom, chodbou a WC o spoločnej výmere 136,62 m2,
ako ucelený spoločný priestor;

- obchodné priestory na Ul. Nade Hejnej 5, o výmere 149 m2
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),
účel nájmu: bez stanovenia účelu nájmu,
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na určovania nájmu
nehnuteľností)v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca patrí a účelu nájmu,
(viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť „Služby občanom“ na
pravej strane stránky);

- obchodné priestory na Ul. A. Stodolu v Záturčí ( pešie plato) o výmere 55,89 m2
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na určovania nájmu
nehnuteľností) v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca patrí a účelu nájmu,
(viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť „Služby občanom“ na
pravej strane stránky);
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),

- obchodné priestory na Ul. zelená v Priekope o výmere 41,26 m2
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na určovania nájmu
nehnuteľností)v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca patrí a účelu nájmu,
(viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť „Služby občanom“ na
pravej strane stránky);
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),

- obchodné priestory v podchode pre peších na Ul. Kohútova o výmere 22,92 m2
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na určovania nájmu
nehnuteľností)v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca patrí a účelu nájmu,
(viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť „Služby občanom“ na
pravej strane stránky);
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),

- obchodné priestory na Štúrovom námestí o výmere 19,27 m2
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na určovania nájmu
nehnuteľností)v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca patrí a účelu nájmu,
(viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť „Služby občanom“ na
pravej strane stránky);
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),

- obchodné priestory na Námestí protifašistických bojovníkov na Podháji o výmere
65,19 m2
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na určovania nájmu
nehnuteľností)v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca patrí a účelu nájmu,
(viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť „Služby občanom“ na
pravej strane stránky);
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),

- priestory na účely, garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne
- vo výmenníkovej stanici EB 2 Ľadoveň, Ul. Gogoľova o výmere cca 35,00 m2,
- garáž vo výmenníkovej stanici CVS Centrum , Ul. Budovateľov o výmere 110,00 m2,
- garáž vo výmenníkovej stanici CVS Centrum , Ul. Budovateľov o výmere 70,00 m2,
- garáž vo výmenníkovej stanici CVS Centrum , Ul. Budovateľov o výmere 70,00 m2,
- garáž vo výmenníkovej stanici EB 1 Ul. Michaelliho o výmere 24,6 m2 ,
- garáže a haly v areáli bývalých Technických služieb na Ul. Tehelná 1, možné prenajať
aj jednotlivo;
- na Ul. A. Stodolu v Záturčí ( pešie plato), prízemie, len na účel skladu o výmere spoločne 263 m2 , skladové priestory o výmere 144 m2, chodby 39 m2, ostané 80 m2. Priestory je možné prenajať aj po ucelených častiach;
- doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na určovania
nájmu nehnuteľností) v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca patrí,
lokality v meste a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej stránke mesta
www.martin.sk , časť „Služby občanom“ na pravej strane stránky);

- v podchode pre peších pod schodmi len na účel skladu (neplnohodnotný priestor so zošikmeným zníženým stropom) o výmere 27,45 m2 za minimálnu cenu nájmu 100 €/mesiac za celý priestor;

- priestory vo výmenníkovej stanici EB-K 02 na Ul. Záturčianska v Záturčí o výmere
69,08 m2 ; nájomca povinný vykonať stavebné konanie na zmenu účelu časti stavby
podľa účelu nájmu;
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na určovania
nájmu nehnuteľností) v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca patrí, lokality
v meste a účelu nájmu, (viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť
„Služby občanom“ na pravej strane stránky);

- priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu:
- na Ul. divadelná 17 o výmere 14,24 m2,
- na Ul. P. Mudroňa č.27 v suteréne budovy (detská poliklinika) o výmere 51,33m2,
- na Ul. Blažeja Bullu č. 15 východný pavilón bývalej materskej školy v Martine –
Priekope o výmere nebytových priestorov 549,27 m2 s priľahlým pozemkom o výmere
1690 m2 ,
- na Ul. B. Bullu č. 13 v budove bývalých detských jaslí
- prízemie, vchod zo západnej strany - o výmere 32,13 m2,
- prízemie, vchod z východnej strany - o výmere 93,44 m2,
- I. poschodie, prevádzkové priestory 125,3 m2, príslušenstvo 75,56 m2,
- II. poschodie, prevádzkové priestory 163,98 m2, príslušenstvo 15 m2,
priestory je možné prenajať jednotlivo po ucelených častiach;
- na Ul. N. Hejnej č. 5
- o výmere 31,46 m2;
- o výmere 41,63 m2;
- na Ul. p. Mudroňa vo výmenníkovej stanici EB 2 Prednádražie o výmere 122 m2
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na určovania nájmu
nehnuteľností)v závislosti od skupiny, do ktorej budúci nájomca patrí a účelu nájmu,
(viď VZN na internetovej stránke mesta www.martin.sk , časť „Služby občanom“ na
pravej strane stránky);
doba nájmu : na dobu neurčitú, alebo určitú do 5 rokov (len so súhlasom primátora
mesta),

- reklamná skrinka 2 ks v podchode pre peších, Ul. Kohútova,
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (Pravidlá na určovania
nájmu nehnuteľností) vo výške 265 €/rok na jednu skrinku.

Záujemcovia o prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné žiadosti spolu s priloženou kópiou živnostenského listu, alebo jeho aktuálneho výpisu , resp. výpisu z obchodného registra, odboru majetku a služieb Mestského úradu Martin, Námestie S. H. Vajanského č. 1, 036 49 Martin len počas 15 dní od zverejnenia tejto ponuky t.j. do 15.09.2010. V žiadosti musia uviesť svoj návrh ceny nájmu. Výberové konanie uchádzačov o priamy prenájom ponúkaných nebytových priestorov sa uskutoční komisionálne na Mestskom úrade, Námestie S.H. Vajanského 1 v Martine, odbore majetku a služieb po 15 dňoch od zverejnenia tejto ponuky na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli mesta Martin.

Tlačivá žiadosti o prenájom nebytových priestorov si záujemcovia môžu vyzdvihnúť na MsÚ Martin , Vajanského námestie č. 1, oddelenie správy majetku, č. kancelárie 122/A.


UPOZORNENIE: Žiadosti o prenájom doručené pred uverejnením tejto ponuky alebo po 15 dňoch od jej uverejnenia nebudú akceptované.

Prehliadku ponúkaných nebytových priestorov zabezpečí oddelenie správy majetku MsÚ Martin po dohode s potenciálnym nájomcom.
Konkrétny nebytový priestor bude spravidla prenajatý tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu, alebo v odôvodnených výnimočných prípadoch komisia vyberie nájomcu podľa ponúkaného účelu nájmu - činnosti nájomcu potrebnej pre občanov mesta . V prípade, že sa o konkrétny nebytový uchádza len jeden záujemca, tento môže byť prenajatý tomuto záujemcovi, ak akceptuje minimálne podmienky stanovené touto ponukou .

Výsledky konania priameho prenájmu budú zverejnené výberovou komisiou menovanou na tento účel primátorom mesta, na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli mesta do 14 dní od ukončenia výberu.

Doplňujúce informácie poskytne odbor majetku a služieb, oddelenie správy majetku MsÚ Martin, č.d. 122 A, t.č. 043/ 4204 492 alebo 0907 815800