Výzva na predloženie cenovej ponuky (e-aukcia)

pridané: 24.08.2010, kategória: verejné obstarávanie - archív

Ilustračná snímkaVýzva na predloženie cenovej ponuky (e-aukcia) na dodanie zákazky: Oprava križovatky Kolónia Hviezda - Fínska ( stavebné práce ).

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk

Kontaktné osoby:
Vo veciach verejného obstarávania a e- aukcie:
Ing. Jarmila Mráziková, Ing. Marta Kohútová
Telefón : 043/4204 210, 043/4204 157

Vo veciach technických: Ing. Branislav Bella
Telefón : 043/4204 257

2. Názov predmetu zákazky:
Oprava križovatky Kolónia Hviezda – Fínska

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom obhliadku miesta dodania predmetu zákazky. Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky zodpovie Ing. Branislav Bella na tel. č: 4204 257, 0918 797 129.

Termín obhliadky je stanovený na 26.08.2010 o 13,00 hod. ( na križovatke )

3. Opis požiadaviek na zákazku:

Spôsob stanovenia ceny (do elektronickej aukcie) :
cena celkom s DPH

Oprava cesty v dĺžke 30 m a šírke 8 m (cca 240 m2):
1. Frézovanie živičného krytu, výšková úprava poklopov, potrebné úpravy pre asfaltovanie, ekologická likvidácia sute, uloženie na riadenej skládke
2. Postrek asfaltový
3.Položenie nového asfaltu - kryt 6 cm

Rekonštrukcia prídlažby - výmena prídlažobných kociek v dĺžke cca 20 m:
1. Vybúranie starých kociek, výšková úprava poklopov, potrebné úpravy pre betónovanie nových kociek, ekologická likvidácia sute, uloženie na riadenej skládke
2. Položenie, vyspádovanie a zabetónovanie nových dlažobných kociek
Do cien je potrebné zahrnúť:
Dopravu materiálu, strojov a pracovníkov "na" a "z" miesta opravy
Dopravné značenie prekážky cestnej premávky v zmysle vyhlášky na potrebnú dobu opravy

Upozornenie : pred realizáciou potrebné prizvať na zameranie sietí zodpovedných pracovníkov. Za poškodenie jestvujúcich sietí zodpovedá realizačná firma.

4. Miesto realizácie diela:
Martin, Mestská časť Priekopa – k. ú. Priekopa

5. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV
5.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest
45233142-6 Práce na oprave ciest
45232424-0 Stavebné práce na kanalizačných odtokoch

6. Rozsah predmetu zákazky:
Podľa opisu v bode 3 tejto Výzvy.

7. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
Nie

8. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie

9. Predpokladaná hodnota
Do 8 000,00 Eur s DPH

10. Trvanie zmluvy:
do 31. 10. 2010

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ vyžaduje minimálne 15-dňovú lehotu splatnosti predložených faktúr.
Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov.

12. Podmienky účasti uchádzačov:
a) predloženie dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky (originál alebo overená kópia) alebo overená kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Overené kópie požadovaných dokladov nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky.
b) predloženie zoznamu min. 3 prác rovnakého alebo obdobného charakteru ( pokládka asfaltových zmesí ) za posledné 2 roky (2008,2009) s uvedením názvu zmlúv, cien a dátumom ukončenia plnenia jednotlivých zmlúv, menom a priezviskom a tel. kontaktom osoby, u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť pravdivosť predložených informácií
c) záujemca musí preukázať, že pre daný predmet zákazky zabezpečí dodávku a pokládku asfaltových zmesí . Uvedenú skutočnosť preukáže záujemca dokladom o vlastníctve technického zariadenia na výrobu a pokládku asfaltových zmesí alebo zmluvou o budúcej zmluve na dodávku a pokládku asfaltových zmesí.
d) osvedčenie o akreditácií vlastného laboratória pre skúšanie stavebných materiálov alebo zmluvného laboratória spolu s rozsahom oprávnenia, ktorý bude zabezpečovať na predmetnej stavbe výkon skúšobníctva a kontroly kvality. V prípade zmluvného laboratória uchádzač predloží aj zmluvu o budúcej zmluve medzi nim a pracoviskom .
e) predloženie certifikátov manažérstva kvality ISO 9001, 14001, 18001 – verejný obstarávateľ prijme aj iné ekvivalentné doklady
f) predloženie záznamu z obhliadky
g) podpísaný návrh Zmluvy o dielo štatutárnym zástupcom uchádzača

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi požadované doklady
Do 03.09. 2010 do 10:00 hod. do podateľne Mestského úradu, č. dverí 127


13. Označenie, či dodanie tovaru je podmienená osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.):
Nie

14. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:
Nie

15. Lehota na prihlásenia sa do e-aukcie:
pre registrovaných uchádzačov kedykoľvek aj v priebehu e-aukcie, pre nových uchádzačov minimálne 24 hodín pred ukončením aukcie..


Ukončenie e-aukcie:
30.08. 2010 o 10,00 hod. SEČ


Prihlásenie sa do e-aukcie:
Základným krokom pre registráciu subjektov v aukčnom systéme mesta Martin je správne vyplnenie všetkých hrubo vyznačených polí vo formulári na stránkach http://martin.ebit.sk/ Po vyplnení a odoslaní formuláru ste zaregistrovaný ako čakateľ na schválenie do systému.
Podmienky e-aukcie:
1. Voľné vkladanie kritérií (cena 100%)
2. V prípade rovnosti výsledkov rozhoduje počet predložených referencií.
3. Počas aukcie sa treba riadiť časom zverejnenom na stránke www.ebit.sk,
4. Zobrazená najnižšia cena v čase ukončenia aukcie je cena informatívna, pretože systém môže spracovávať ešte ponuky, ktoré boli zadané v posledných sekundách aukcie.
5. Víťazná ponuka bude zverejnené do 15 minút po ukončení aukcie.
6. V tejto e-aukcii úspešný uchádzač doloží požadované doklady a dokumenty do 03.09. 2010 do 10:00 hod. do podateľne MsÚ Martin v zalepenej a označenej obálke s heslom: „ Oprava križovatky Kolónia Hviezda – Fínska “ - neotvárať .
7. Po dodaní všetkých relevantných materiálov uvedených v bode 12. bude úspešný uchádzač vyzvaný k podpisu zmluvy o dielo.
8. V prípade, že úspešný uchádzač nepredloží v lehote stanovenej v tejto výzve požadované doklady a dokumenty, verejný obstarávateľ vyzve v poradí ďalšieho uchádzača na predloženie dokladov a k podpisu zmluvy

16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 08.09. 2010

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v Podmienkach elektronickej aukcie a musia byť predložené v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v tejto výzve. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo prekročia finančné možnosti verejného obstarávateľa .
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom obhliadku miesta dodania predmetu zákazky. Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky zodpovie Ing. Branislav Bella na tel. č: 4204 257, 0918 797 129.

Obmedzenie počtu uchádzačov Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Upozornenie:
Upozorňujeme všetkých účastníkov elektronických aukcií, že pokiaľ budú zámerne znižovať cenu a následne nato nebudú schopní realizovať zákazku na základe ceny, ktorú si zvolili a zvíťazili s ňou okrem toho, že túto zákazku získa ďalší v poradí bude ich konto zablokované do 31. 12. 2010 a nebudú sa môcť zúčastňovať aukcií. Okrem zákazu súťaženia. môže takéto jednanie viesť až k trestnoprávnej zodpovednosti. Preto žiadame všetkých užívateľov aby si poriadne prešli dokumenty, a správne kalkulovali cenu za ktorú sú schopní danú zákazku ešte realizovať. Tiež udávanie nesprávneho údaju v počte referencií pri prihlásení sa do aukcie alebo predloženie neplatných resp. zavádzajúcich dokladov bude mať za následok zablokovanie prístupu do e-aukcie.
Dátum: 16.08.2010

Meno zodpovednej osoby za verejné obstarávanie:
Ing. Jarmila Mráziková
OSO, reg. číslo : E9015-064-2001
Ing. Marta Kohútová
OSO, reg. číslo : P0510-599-2007

Meno osoby zodpovednej za opis zákazky:
Ing. Branislav Bella

Zmluva o dielo (pdf, veľkosť:131.3 kB)