Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centrum voľného času KAMARÁT

pridané: 23.08.2010, kategória: výberové konanie - archív

Ilustračná snímkaMesto Martin vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa: Centrum voľného času KAMARÁT Ul. A. Kmeťa 22, 036 01 Martin.

Kvalifikačné predpoklady:
- splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
- získanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo absolvovanie jej náhrady.

Osobitné kvalifikačné predpoklady:
- predloženie koncepcie rozvoja školského zariadenia,
- ovládanie štátneho jazyka,
- zdravotná spôsobilosť,
- bezúhonnosť,
- znalosť legislatívy zariadenia s právnou subjektivitou a znalosť právnych predpisov z oblasti školstva.

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
- samotnú prihlášku do výberového konania s pripojeným písomným súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
- overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania a prvej atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
- profesijný životopis,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- koncepcia rozvoja školského zariadenia,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie,
- doklady o prípadnom inom dosiahnutom vzdelaní alebo spôsobilosti.

Prihlášku s dokladmi treba doručiť v obálke označenej „Výberové konanie CVČ Kamarát - NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 10.9.2010 na adresu:

Mesto Martin
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49 Martin