Zápis z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 5/NP/2010

pridané: 23.08.2010, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná snímkaVýberová komisia sa stretla dňa 18.8.2010 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov v zložení :
- Ing. Ján Zajac
- Mgr. Martina Harajdičová
- Ing. Dušan Laššák
- Ing. arch. Denisa Valášková
Predmetom vyhodnotenia boli ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu vyhlásené na internetovej stránke Mesta Martin. Komisia prerokovala a doporučuje primátorovi mesta potvrdiť nasledovné výsledky výberového konania :

1. Kancelárie v administratívnej budove na ul. Kollárova 90 :
Č. 110 o výmere 13,00 m²
Č. 220 13,73 m²
Č. 221 13,94 m²
Č. 219 18,00 m²
Č. 113 20,00 m²
Č. 210 25,32 m²
Č. 104 – 108 136,62 m²
O prenájom uvedených priestorov nebol prejavený záujem.

2. Obchodné priestory na Ul. Nade Hejnej 5 o výmere 149 m².
O prenájom priestorov nebol prejavený záujem.

3. Obchodné priestory na Ul. A. Stodolu v Záturčí (pešie plato)
Podlažie – predajné priestory, sklady o výmere 270 m²
Predajné priestory o výmere 45,15 m²
Priestory bolo možné prenajať aj osobitne.
O priestory nebol prejavený záujem.

4. Obchodné priestory v podchode pre peších na Ul. Kohútovej
o výmere 45,15 m²
O prenájom prejavil záujem Trang Tran Thi Tan, MPČL 3053/9 Poprad pre maloobchodnú predajňu pričom ponúkol cenu 70 EUR/m²/rok, čo je v súlade s minimálnou cenou stanovenou pre uvedený účel.
Komisia konštatuje, že záujemca splnil všetky podmienky súťaže a navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu s firmou Trang Tran Thi Tan pri cene 70 €/m².

5. Obchodné priestory v podchode pre peších na Ul. Kohútovej o výmere 31,30 m²
O prenájom prejavila záujem spoločnosť Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s., Košovská 12, 971 01 Prievidza. Priestory chce využiť na predajňu pekárskych a cukrárskych výrobkov, pri ponukovej cene 70 EUR/m², čo je v súlade s minimálnou cenou stanovenou pre účel prenájmu.
Komisia konštatuje, že záujemca splnil všetky podmienky súťaže a navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu s firmou Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s., pri cene 70 €/m².

6. Obchodné priestory na Štúrovom námestí o výmere 19,27 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

7. Priestory na účely garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne vo výmenníkovej stanici EB 2 Ľadoveň, ul. Gogoľova o výmere 35 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

8. Priestory na účely garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne vo výmenníkovej stanici CVS Centrum, ul. Budovateľov o výmere 70 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

9. Priestory na účely garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne vo výmenníkovej stanici CVS Centrum, ul. Budovateľov o výmere 40 m².
O prenájom prejavil záujem Ján Uhlárik, Šmidkeho 9, Martin na skladové priestory pri ponukovej cene 25 EUR/m².
Komisia konštatuje, že záujemca splnil všetky podmienky súťaže a navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu s Jánom Uhlárikom, pri cene 25 €/m².

10. Priestory na účely garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne vo výmenníkovej stanici EB 1 Ul. Michaelliho o výmere 24,6 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

11. Priestory na účely garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne v areáli bývalých Technických služieb na Ul. Tehelná 1.
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

12. Priestory na účely vinárne vo výmenníkovej stanici EB-K 2 na Ul. Záturčianskej o výmere 69,08 m².
O prenájom prejavil záujem BS Shop, s.r.o., Uzlovská 11/40, Martin 8 pri ponukovej cene 70 EUR/m².
Komisia konštatuje, že vzhľadom k petícii občanov mestskej časti Záturčie, podanej počas priebehu súťaže, nebude mesto Martin až do obdržania záväzného stanoviska výboru mestskej časti k tejto petícii, uvedené priestory prenajímať. Z uvedeného dôvodu komisia využila ustanovenia článku 7, ods. 14 Smernice o nakladaní s majetkom mesta Martin č. IMS-SM 076 a ukončuje predmetný priamy prenájom bez vyhlásenia výsledku súťaže.

13. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu na Ul. Šoltésovej č.3, bývalý posádkový klub armády o výmere nebytových priestorov 944,30 m².
O prenájom priestorov prejavila záujem nezisková organizácia Hilarion, n.o., Medzinárodné centrum prevencie duševného a fyzického zdravia, H. Meličkovej 5, Martin pre realizáciu zámerov n.o. podľa štatútu pri ponukovej cene 5 EUR/m²/rok. Záujemca má záujem o priestory vo výmere 50-60 m².
Komisia konštatuje, že obchodná súťaž bola vyhlásená na priestory ako celok, preto prehlasuje, že záujemca nesplnil podmienky ponuky a vyradil ho zo súťaže.

14. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu na ul. Divadelná 17 o výmere 14,24 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

15. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu na ulici A.Stodolu o výmere 37,34 m².
O prenájom priestorov prejavil záujem Milan Jankovič, Nábrežná 3468/12, Vrútky pre maloobchod potravinárskych výrobkov a pri ponukovej cene 36 EUR/m²/rok.
Komisia konštatuje, že záujemca splnil všetky podmienky súťaže a navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu s Milanom Jankovičom, pri cene 36 €/m².

16. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu na ulici P. Mudroňa 27 o výmere 27 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

17. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu na ulici B. Bullu č.15 o výmere nebytových priestorov 549,27 m² a priľahlým pozemkom o výmere 1690 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

18. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu na ulici B. Bullu č.13 v budove bývalých detských jaslí o výmere 300 m² na prízemí a 200 m² na podlaží pre sociálne účely.
O prenájom prejavil záujem Marek Lipták, Volgogradská 29/42, Martin na účely predajne potravín – večierka o výmere 35 m² a ponukovej cene 35 EUR/m²/rok a káderníctva o výmere 45 m² a ponukovej cene 10 EUR/m²/rok.
Komisia konštatuje, že záujemca nesplnil dve hlavné podmienky pre účasť v súťaži prenájom na sociálne účely a prenájom celej plochy, preto bol zo súťaže vyradený.

19. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu na ulici N. Hejnej o výmere 31,46 m² a 41,63 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

20. Priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu na ulici P. Mudrňa vo výmenníkovej stanici EB 2 Prednádražie o výmere 122 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

21. Reklamná skrinka 2 ks v podchode pre peších na Ul. Kohútovej.
O prenájom skriniek nebol prejavený záujem.

Zápis vypracoval dňa 18.8.2010 Ing. Ján Zajac – predseda komisie.