Výzva na predloženie cenovej ponuky 19/2010/SP

pridané: 18.08.2010, kategória: verejné obstarávanie - archív

Výzva na predloženie cenovej ponuky 19/2010/SP
Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu–zákazka s nízkou hodnotou, § 102 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
na realizáciu diela (stavebné práce)
“Úprava “SLZY“ – napojenie nového parkoviska na Ul. Lermontova 1 a Lermontova 3“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie Mesto Martin
IČO: 00316 792
Sídlo organizácie: Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach prieskumu trhu: Ing. Jarmila Mráziková, Ing. Marta Kohútová
Telefón : 043/4204 210, 043/4204 157

Vo veciach technických: Ing. Branislav Bella
Telefón : 043/4204 257, 0918 797 129

2. Názov predmetu zákazky:
Úprava “SLZY“ - napojenie nového parkoviska na Ul. Lermontova 1 a Lermontova 3

3. Opis požiadaviek na zhotovenie diela:
Úprava "SLZY" - napojenia nového parkoviska na ul. Lermontova 1.
1. Odstránenie 1 ks stromu, vytrhanie pňa s ekologickou likvidáciou drevnej hmoty
2. Pôvodné obrubníky v cca 8 m dĺžky oblúka odrezať od asfaltu komunikácie ( v mieste dotyku obrubníkov a cesty)
3. Odstránenie pôvodných obrubníkov pri hranici s vozovkou a podkladných vrstiev terénu pre novú časť do hĺbky 40 cm - merané od vrchnej vrstvy novej dlažby. Ekologická likvidácia pôvodných vrstiev ( odvoz a uskladnenie na riadenej skládke)
4. Osadenie nových cestných obrubníkov do betónového lôžka (do výšky jestvujúcich obrubníkov) v dĺžke cca 8 m. Nové obrubníky osadiť o 2 m dovnútra oblúka, oproti pôvodným
5. Oprava nosného podkladu, vytvorenie nových konštrukčných vrstiev :
...zámková dlažba (8 cm - rovnaká ako je parkovisko) do 12 m2 (výplň cesty, parkoviska)
...betón asfaltový (8 cm) do 3 m 2 (doasfaltovanie cesty)
...štrkodrva fr.4-8 (5 cm) do 15 m2 - vibrovaný
...štrkodrva (12 cm) do 15 m2 - vibrovaný po vrstvách
...štrkopiesok (15 cm) do 15 m2 - vibrovaný po vrstvách
...zhutnená zemná pláň
6. Doasfaltovanie a zaliatie asfaltovou zálievkou spojovacích špár medzi starým asfaltom a obrubníkmi
7. Výsadba a dodanie 1 ks stromov v 0,5-1 m (ihličnany - druh a miesto zasadenia upresní Ing. Hanzel), zatrávnenie vnútornej strany oblúka
8. Dopravu materiálu, strojov a pracovníkov "na" a "z" miesta opravy
9. Dopravné značenie prekážky cestnej premávky v zmysle vyhlášky na potrebnú dobu opravy


Úprava "SLZY" na rohu ulice Lermontova 3.
Opis zákazky:
1. Pôvodné obrubníky v cca 8 m dĺžky oblúka odrezať od asfaltu komunikácie ( v mieste dotyku obrubníkov a cesty)
2. Odstránenie pôvodných obrubníkov pri hranici s vozovkou a podkladných vrstiev terénu pre novú časť do hĺbky 40 cm - merané od vrchnej vrstvy novej dlažby. Ekologická likvidácia pôvodných vrstiev ( odvoz a uskladnenie na riadenej skládke)
3. Osadenie nových cestných obrubníkov do betónového lôžka (do výšky jestvujúcich obrubníkov) v dĺžke cca 8 m. Nové obrubníky osadiť o 2 m dovnútra oblúka, oproti pôvodným
4. Oprava nosného podkladu, vytvorenie nových konštrukčných vrstiev :
...betón asfaltový (8 cm) do 15 m 2 (doasfaltovanie cesty)
... štrkodrva (12 cm) do 15 m2 - vibrovaný po vrstvách
...štrkopiesok (15 cm) do 15 m2 - vibrovaný po vrstvách
...zhutnená zemná pláň
5. Doasfaltovanie a zaliatie asfaltovou zálievkou spojovacích špár medzi starým asfaltom a obrubníkmi
6. Zatrávnenie vnúrornej poškodenej časti oblúka
7. Dopravu materiálu, strojov a pracovníkov "na" a "z" miesta opravy
8. Dopravné značenie prekážky cestnej premávky v zmysle vyhlášky na potrebnú dobu opravy


4. Spôsob stanovenia ceny:
Cena celkom s DPH

5. Zhotovenie diela:
najneskôr do 30.09.2010

6. Podmienky účasti uchádzačov:
a) Uchádzač musí doložiť záznam z absolvovania obhliadky miesta predmetu zákazky, potvrdené kontaktnou osobou verejného obstarávateľa pre veci technické

b) Úspešný uchádzač musí doložiť zoznam minimálne 3 prác vykonaných týmto postupom za posledné 2 roky (2008 a 2009) s uvedením názvu zmlúv, cien a dátumom ukončenia plnenia jednotlivých zmlúv, menom a priezviskom a tel. kontaktom osoby, u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť pravdivosť predložených informácií.
Neplatí to pre uchádzačov, ktorí pre mesto Martin už podobné práce vykonávali v minulosti
za posledné dva roky (2008 a 2009)

c) Preukázať odbornú spôsobilosť vykonávať uvedenú činnosť (originál alebo overená kópia) alebo overená kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Overené kópie požadovaných dokladov nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky.
Neplatí to pre uchádzačov, ktorí pre mesto Martin už podobné práce vykonávali za posledné dva roky (2008 - 2009)


7. Lehota na predkladanie ponúk:
do 27.08.2010 do 14:00 hod. SEČ


Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
(podateľňa MsÚ, I. poschodie, č. dverí 127)


8. Termín povinnej obhliadky:
19.08. 2010 o 09.00 hod. (pred vchodom bytového domu Lermontova 1)


9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa .
Obhliadku miesta dodania predmetu zákazky je pre záujemcov povinná - súčasťou
obhliadky bude aj hľadanie vhodného technického riešenia a postupu realizácie.
Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky zodpovie Ing. Branislav Bella, na tel. č: 0918797129.


Obmedzenie počtu uchádzačov:
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Dátum: 16.08.2010

Meno zodpovednej osoby za prieskum trhu:
Ing. Jarmila Mráziková
OSO, reg. číslo : E9015-064-2001
Ing. Marta Kohútová
OSO, reg. číslo : P0510-599-2007

Meno osoby zodpovednej za opis zákazky:
Ing. Branislav Bella