Výzva na predloženie cenovej ponuky 20/2010/SP

pridané: 18.08.2010, kategória: verejné obstarávanie - archív

Výzva na predloženie cenovej ponuky 20/2010/SP
Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu–zákazka s nízkou hodnotou, § 102 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
na realizáciu diela (stavebné práce)
“Oprava parkoviska na Ul. Malinovského 8“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Martin
IČO: 00316 792
Sídlo organizácie: Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach prieskumu trhu: Ing. Jarmila Mráziková, Ing. Marta Kohútová
Telefón : 043/4204 210, 043/4204 157

Vo veciach technických: Ing. Branislav Bella
Telefón : 043/4204 257, 0918 797 129

2. Názov predmetu zákazky:
Oprava parkoviska na Ul. Malinovského 8

3. Opis požiadaviek na zhotovenie diela:
1. Úprava pôvodných podkladných vrstiev, odstránenie zeminy, dosypanie makadamu. Ekologická likvidácia pôvodných vrstiev ( odvoz a uskladnenie na riadenej skládke)
2. Odbúranie poškodených betónov v časti spojov, odstránenie prepadnutých obrubníkov a osadenie nových cestných obrubníkov do betónového lôžka (dodržať výškové pomery existujúceho parkoviska) v dĺžke cca 13 m. Nové obrubníky osadiť v predĺžení jestvujúcich
3. Doasfaltovanie existujúceho chodníka v dĺžke cca 2m
4. Dobetónovanie parkoviska, oprav konštrukčných vrstiev :
...železobetón (min 8 cm) do 40 m 2 (dobetónovanie parkoviska)
(karisieť 15x15 cm, priemer min 6 mm)
...štrkodrva
...zhutnená zemná pláň
5. Dopravu materiálu, strojov a pracovníkov "na" a "z" miesta opravy
6. Dopravné značenie prekážky cestnej premávky v zmysle vyhlášky na potrebnú dobu opravy

Upozornenie : pred výkopmi je potrebné prizvať na zameranie sietí zodpovedných
pracovníkov . Za poškodenie jestvujúcich sietí zodpovedá realizačná firma

4. Spôsob stanovenia ceny:
Cena celkom s DPH

5. Zhotovenie diela:
najneskôr do 30. 09. 2010

6. Podmienky účasti uchádzačov:
a) Uchádzač musí doložiť záznam z absolvovania obhliadky miesta predmetu zákazky, potvrdené kontaktnou osobou verejného obstarávateľa pre veci technické

b) Úspešný uchádzač musí doložiť zoznam minimálne 3 prác vykonaných týmto postupom za posledné 2 roky (2008 a 2009) s uvedením názvu zmlúv, cien a dátumom ukončenia plnenia jednotlivých zmlúv, menom a priezviskom a tel. kontaktom osoby, u ktorej si
verejný obstarávateľ môže overiť pravdivosť predložených informácií.
Neplatí to pre uchádzačov, ktorí pre mesto Martin už podobné práce vykonávali v minulosti za posledné dva roky (2008 a 2009)

c) Preukázať odbornú spôsobilosť vykonávať uvedenú činnosť (originál alebo overená kópia) alebo overená kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Overené kópie požadovaných dokladov nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky.
Neplatí to pre uchádzačov, ktorí pre mesto Martin už podobné práce vykonávali za posledné dva roky (2008 - 2009)


7. Lehota na predkladanie ponúk:
do 31. 08.2010 do 14:00 hod. SEČ


Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
(podateľňa MsÚ, I. poschodie, č. dverí 127)


8. Termín povinnej obhliadky:
26.08. 2010 o 10.00 hod. ( pred vchodom bytového domu Malinovského 8 )


9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa.
Obhliadku miesta dodania predmetu zákazky je pre záujemcov povinná - súčasťou
obhliadky bude aj hľadanie vhodného technického riešenia a postupu realizácie.
Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. Akékoľvek otázky v
súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky zodpovie Ing. Branislav Bella, na tel. č: 0918797129.


Obmedzenie počtu uchádzačov:
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Dátum: 16.08. 2010

Meno zodpovednej osoby za prieskum trhu:
Ing. Jarmila Mráziková
OSO, reg. číslo : E9015-064-2001
Ing. Marta Kohútová
OSO, reg. číslo : P0510-599-2007

Meno osoby zodpovednej za opis zákazky:
Ing. Branislav Bella