Ponukové konanie na odpredaj hnuteľného majetku mesta

pridané: 05.08.2010, kategória: ponukové konania - archív

ilustračná fotografiaMESTO MARTIN v súlade so znením zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zásadami o nakladaní s majetkom mesta vyhlasuje ponukové konanie na odpredaj hnuteľného majetku mesta
(ponukové konanie je zároveň obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení)

a to

MALÝ NÁKLADNÝ AUTOMOBIL

Opis:
Malý nákladný automobil, ŠKODA FORMAN PRAKTIK 135 L, rok výroby 1992, najazdené km: 200 000 , bez platnej STK.

Záujemcovia si môžu predmetný majetok obhliadnuť u Správa športových zariadení mesta Martin, Gorkého 2 Martin ( Zimný štadión) v pracovných dňoch, vždy od 9:00 h do 15:00 h, kontaktná osoba: Štefan Balošák , tel. č. 0918 926213

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Názov : PREDAJ NA ZÁKLADE PONUKY (vozidlo) – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Martin, Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, v termíne do 17. 08. 2010 do 10:00 h.

Hodnota predmetného hnuteľného majetku: 100,- EUR

Účastníkom ponukového konania môžu byť:
- občania majúci trvalý pobyt v štáte Európskej únie
- iné fyzické osoby majúce trvalý pobyt v štáte EÚ
- právnické osoby so sídlom v SR alebo v niektorom zo štátov EÚ

Otvorenie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie, menovanej primátorom Mesta Martin dňa 17. 08. 2010 o 11:00 hod. Komisia vykoná vyhodnotenie ponúk do 2 dní od otvorenia obálok. O výsledku budú účastníci upovedomení po ukončení ponukového konania.


Ďalšie podmienky:
- ak nebude predložená žiadna ponuková cena, ponukové konanie k predmetnej veci sa ukončí,
- kritériom pre vyhodnotenie ponukového konania bude najvyššia ponuková cena
- účastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno aj priezvisko (aj rodné), dátum narodenia aj miesto narodenia, presná adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti, údaje o bankovom spojení, ponúknutá cena, podmienky uzatvorenia zmluvy, účel ďalšieho využitia, telefonický kontakt),
- u fyzických osôb - podnikateľov: obchodný názov, presná adresa sídla, IČO (DIČ), údaje o bankovom spojení, ponúknutá cena, kópia výpisu z obchodného registra, v prípade, že účastník ponukového konania nie je štatutárnym zástupcom štatutárneho orgánu právnickej osoby ktorú zastupuje, predloží plnú moc s podpismi členov štatutárneho orgánu, podmienky uzatvorenia zmluvy, telefonický kontakt,
- účastníkom súťaže predložené doklady v obálke musia byť originály, alebo ich overené fotokópie,
- účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné
- Záujemca má právo zúčastniť sa komisionálneho otvárania obálok s cenovými ponukami, ktoré sa bude konať dňa 17. 08. 2010 o 11:00 hod, na adrese Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, II. poschodie, v miestnosti č. 206 .
Bližšie informácie záujemcom poskytne:
Správa športových zariadení Mesta Martin, kontaktná osoba – Bc. Štefan Balošák tel. 0918 926213

Vyhlasovateľ ponukového konania si vyhradzuje právo:
- zrušiť ponukové konanie,
- obmedziť všetky predložené cenové ponuky v prípade nevýhodných cenových ponúk,
- v prípade formálnych nedostatkov cenovej ponuky, ktoré nemenia jej obsah vyzvať záujemcu na jej doplnenie.

Martin 06. 08. 2010