Výzva na predloženie ponuky

pridané: 22.07.2010, kategória: verejné obstarávanie - archív

Ilustračná snímkaVýzva na predloženie ponuky
(podlimitná zákazka, zadávaná postupom podprahovej zákazky
na poskytovanie neprioritných služieb uvedených v prílohe 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov)

Poskytovanie realitných služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk
Kontaktná osoba:
Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Jarmila Mráziková
Telefón : 043/4204 210
Vo veciach technických a opisu predmetu zákazky: Ing. Ján Zajac
Telefón : 043/4204 212


2. Druh zákazky:
Podlimitná zákazka na poskytnutie neprioritnej služby podľa prílohy č. 3 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ktorá bude zadávaná postupmi zadávania podprahových zákaziek.

3. Kategória služby:
(podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 25/2006 Z. z.)
27 – ostatné služby

4. Názov služby:
Poskytovanie realitných služieb

5. Opis služby:
Poskytovanie služieb spojených s predajom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Martin.

6. Miesto poskytovania služieb:
Martin

7. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV

7.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
70000000-1 Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami)
70123000-9 Predaj nehnuteľností

8. Rozsah predmetu zákazky:
podľa opisu uvedeného v súťažných podkladoch

9. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.

10. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa

11. Trvanie zmluvy:
na dobu neurčitú

12. Hlavné podmienky
financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Nárok na dojednanú províziu sprostredkovateľovi vznikne uzavretím kúpnej zmluvy alebo v prípade, že nebude prevod schválený v Mestskom zastupiteľstve Martin a sprostredkovateľ si riadne splnil všetky svoje povinnosti smerujúce k uzavretiu zmluvy.

13. Podmienky účasti uchádzačov: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. f) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov predložením originálu alebo overenej kópie dokladu podľa § 26 ods. 2 písm. e), t.j. dokladu o oprávnení poskytovať služby tvoriace predmet tejto zákazky [napr. živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra; výpis z obchodného registra; iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov; atď.] alebo predložením originálu alebo overenej kópie dokladu podľa § 128 ods. 1 cit. Zákona, resp. ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike predložením dokladov podľa § 26 ods. 3. a 4. cit. Zákona.

14. Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:

o Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so všetkými podmienkami určenými verejným obstarávateľom, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch.
o Predloženie zoznamu zmlúv z poskytovania služieb v oblasti predaja realít za predchádzajúce 3 roky, ktorých celková suma bude min. 2 000 000€.
Zoznam bude podpísaný osobami oprávnenými konať v mene záujemcu v zmysle dokladu o oprávnení poskytovať službu alebo splnomocneným zástupcom záujemcu a s uvedením cien, miest a lehôt poskytnutia služieb a uvedením kontaktnej osoby s uvedením telefonického čísla., na ktorom si verejný obstarávateľ môže overiť uvedené údaje
o Návrh výšky provízie za poskytované služby podiel v % z kúpnej ceny
o Návrh výšky provízie v EUR, v prípade, že prevod nebude schválený v Mestskom zastupiteľstve Martin a sprostredkovateľ si riadne splnil všetky svoje povinnosti smerujúce k uzavretiu zmluvy.
o Návrh Zmluvy o sprostredkovaní
o Podpísanú Zmluvu o protikorupčných opatreniach

15. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto bode a v príslušnom bode súťažných podkladov súťažných podkladov.

16. Označenie, či poskytnutie služby je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.):
Nie

17. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:
Nie

18. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov

18.1. Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1

19. Súťažné podklady sa budú vydávať:
v pracovných dňoch od: 23. 07. 2010 do: 30. 07. 2010
v pracovnom čase od: 8,00 do: 12,00 hod.

20. Spôsob prevzatia súťažných podkladov:

- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou, na základe písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov doručenej obstarávateľovi na adresu podľa bodu 1 a v lehote podľa bodu 20, pričom žiadosť musí byť doručený verejnému obstarávateľovi najneskôr 30. 07. 2010. Verejný obstarávateľ zašle požadované Súťažné podklady budú zaslané záujemcovi v prvý pracovný deň po doručení žiadosti.

21. Súťažné podklady je možné osobne prevziať v lehote podľa bodu 19. na adrese:

Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, 1.poschodie, kancelária č. 117 A..

22. Úhrada za súťažné podklady: Nie

23. Lehota na predkladanie ponúk:
do 10. 08. 2010 do 10:00 hod.

24. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.

25. Otváranie obálok s ponukami: 10. 08. 2010, o 10:30 hod.

26. Miesto otvárania obálok s ponukami
Mesto Martin, Mestský úrad
- Námestie S. H. Vajanského 1
- 036 45 Martin
Miestnosť: zasadačka č. dv. 206, II. poschodie

27. Kritériá na hodnotenie ponúk – odmena z predaja:
1.Kritérium: % z predaja nehnuteľností ........ 75 bodov
2. Kritérium: provízia v prípade, že prevod nebude schválený v Mestskom zastupiteľstve Martin a sprostredkovateľ si riadne splnil všetky svoje povinnosti smerujúce k uzavretiu zmluvy .....................................25 bodov


28. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31. 08. 2010

29. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž zrušiť, keď sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo ich možno predvídať Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa podrobne stanovených v súťažných podkladoch. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné. Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ poskytol súťažné podklady. Pracovný čas v podateľni Mestské úradu v Martine je v pondelok až štvrtok od 08,00 do 14,30 hod., v piatok od 08, 00 do 12,30 hod.

30. Obmedzenie počtu uchádzačov Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Dátum: 22. 07. 2010

Meno a podpis zodpovednej osoby:

Ing. Jarmila Mráziková
OSO, reg. číslo : E9015-064-2001