Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke

pridané: 19.07.2010, kategória: verejné obstarávanie - archív

Ilustračná snímkaVýzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke
na zhotovenie diela
s použitím elektronickej aukcie
Technická vybavenosť pre IBV Záhradky, Martin – Stráne, Ul. cesta k lesu.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 45 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk
Kontaktné osoby:
Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Jarmila Mráziková
Telefón : 043/4204 210
Vo veciach technických: Viktor Tomčík
Telefón : 043/4204 182,0918 797 127

2. Názov diela:
Technická vybavenosť pre IBV Záhradky, Martin – Stráne, Ul. cesta k lesu.

3. Opis diela:
Výstavba novej dvojpruhovej, obojsmernej obslužnej komunikácie s jednostranným chodníkom pre peších, rozšírenie existujúceho plynovodu, výstavba NN rozvodov verejného osvetlenia (spolupráca s výhradným dodávateľom verejného osvetlenia v meste Martin – Brantner Fatra s.r.o., Martin), rozvody sietí káblovej televízie a telefónnych liniek. Dopravné značenie nie je súčasťou PD a výkazu výmer – záujemca zabezpečí a ocení v predloženej ponuke.

4. Miesto realizácie diela:
Martin, k. ú. Martin

5. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV
5.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45233123-7 Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest
45233220-7 Práce vrchnej stavby ciest
45233853-7 Práce vrchnej stavby chodníkov
34993000-4 Osvetlenie ciest
44162000-3 Potrubné rozvody/siete
45232320-1 Káblové vysielacie rozvody
15232390-8 Inštalácia dopravných značiek

6. Rozsah predmetu zákazky: podľa opisu uvedeného v súťažných podkladoch

7. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.

8. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa

9. Trvanie zmluvy (predpoklad):
do 31. 12. 2010

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ vyžaduje 15-dňovú lehotu splatnosti predloženej faktúry.
Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy

11. Podmienky účasti uchádzačov: Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. f) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov predložením originálu dokladu podľa § 26 ods. 2 písm. e), t.j. dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce tvoriace predmet tejto zákazky (napr. živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra; výpis z obchodného registra; iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov; atď.) alebo predložením originálu kópie dokladu podľa § 128 ods. 1 cit. Zákona, resp. ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike predložením dokladov podľa § 26 ods. 3. a 4. cit. Zákona.
Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:
- vyžadujú sa

Uviesť podmienky:
- Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so všetkými podmienkami určenými verejným
obstarávateľom, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch
- Vyžaduje sa, aby osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác, mala odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho. Stavbyvedúci predloží kópiu osvedčenia SKSI s originálom podpisu a odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby.
- Vyhlásenia stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy (originál).
- Predloženie zoznamu stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky ukončené v rokoch 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác. K zoznamu priloží uchádzač min. 1 referenčný list za konkrétnu stavbu s celkovými rozpočtovými nákladmi nad 320 000 EUR s DPH.
- Predloženie čestného vyhlásenia, že uchádzač bude mať k dispozícii strojné a technické vybavenie pre realizáciu diela.
- Záujemca musí preukázať, že pre daný predmet zákazky zabezpečí dodávku a pokládku obaľovaných asfaltových zmesí. Uvedenú skutočnosť preukáže záujemca dokladom o vlastníctve technického zariadenia na výrobu a na pokládku asfaltových zmesí alebo zmluvou o budúcej zmluve na dodávku a pokládku asfaltových zmesí alebo nájomnou zmluvou.
- Osvedčenie o akreditácii vlastného laboratória pre skúšanie stavebných materiálov alebo zmluvného laboratória spolu s rozsahom oprávnenia, ktorý bude zabezpečovať na predmetnej stavbe výkon skúšobníctva a kontroly kvality. V prípade zmluvného laboratória uchádzač predloží aj zmluvu o budúcej zmluve medzi ním a pracoviskom.

Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač alebo záujemca využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy. V takomto prípade predloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi doklad preukazujúci túto skutočnosť, ktorým môže byť prísľub tejto osoby.
- Návrh ceny v EUR za realizáciu diela
- Návrh Zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača
- Podpísanú Zmluvu o protikorupčných opatreniach

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto bode a v príslušnej časti súťažných podkladov.

12. Označenie, či realizácia diela je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.):
Nie

13. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:
Nie

14. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov

Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
Súťažné podklady sa budú vydávať: v pracovných dňoch od: 20. 07. 2010 do:23. 07. 2010
v pracovnom čase od: 08,00 do: 12,00 hod.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: - osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou, na základe písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov doručenej obstarávateľovi na adresu podľa bodu 1 a v lehote podľa bodu 14.

Súťažné podklady je možné osobne prevziať v lehote podľa bodu 14. na adrese:
Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, III. poschodie, kancelária č. 308.

Úhrada za súťažné podklady:
30,- EUR 15. Lehota na predkladanie ponúk:
do 27. 07. 2010 do 10:00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1

Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.

16. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov a určenie poradia uchádzačov podľa predložených cenových ponúk:
Do: 30. 07. 2010
Poznámka: uchádzačom sa nezasiela Zápis z otvárania ponúk (§43 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov)

17. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Cena za realizovanie diela (cena s DPH) ........ 100 bodov

18. Použije sa elektronická aukcia:
ÁNO

Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby uchádzači už boli zaregistrovaní a boli známe ich mailové adresy.
Vo výzve na el. aukciu budú uvedené podmienky a priebeh elektronickej aukcie.
Počas elektronickej aukcie bude uchádzačovi zverejnená aktuálna najnižšia cenová ponuka a jeho aktuálna ponuka.
Predpokladaný termín sprístupnenia el. aukcie: 04. 08. 2009 12:00 hod.
Predpokladaný termín začatia el. aukcie: 05. 08. 2010 09:00 hod.
Ukončenie el. aukcie: predložením najnižšej ceny, ktorá sa nezmení v priebehu
nasledujúcich10 sekúnd.
V prípade zníženia ceny v posledných desiatich sekundách, sa o tento čas predlžuje el.
aukcia.
Ostatné podrobnosti budú uvedené vo výzve na el. aukciu.

Prihlásenie sa do e-aukcie a registrácia:

Základným krokom pre registráciu subjektov v aukčnom systéme mesta Martin je správne vyplnenie všetkých hrubo vyznačených polí vo formulári na stránkach http://martin.ebit.sk/
Po vyplnení a odoslaní formuláru ste zaregistrovaný ako čakateľ na schválenie do systému.

19. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:

31. 08. 2009

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž zrušiť, keď sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž vyhlásená, a nebolo ich možno predvídať Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa podrobne stanovených v súťažných podkladoch. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné. Pracovný čas v podateľni Mestské úradu v Martine je v pondelok až štvrtok od 08,00 do 14,30 hod., v piatok od 08, 00 do 12,30 hod.
Obmedzenie počtu uchádzačov Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov
Upozornenie:
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.

Dátum: 19 . 07. 2010

Meno a podpis zodpovednej osoby:
Ing. Jarmila Mráziková
OSO, reg. číslo : E9015-064-2001