P r o t o k o l zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie žiadostí súťaže č. 4/2010

pridané: 13.07.2010, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná snímkaMesto Martin uverejňuje protokol z vyhodnotenia súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku mesta formou priameho predaja a to odpredaj pozemku par.č. KN-C 312/14, ostatná plocha o výmere 375 m2, zapísaný v katastri nehnuteľností pre okres Martin, v katastrálnom území Martin, na LV č. 3734, za účelom vybudovania parkoviska a spevnených komunikácií.

protokol z vyhodnotenia súťaže (pdf, veľkosť:89.2 kB)