Vyhodnotenie súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku č. 3/2010

pridané: 13.07.2010, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná snímkaNa základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 51/10, zo dňa 25.3. 2010 primátor mesta Martin vydal rozhodnutie, ktorým využil ustanovenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin, jeho vykonávacej Smernice o nakladaní s majetkom mesta Martin č. IMS-SM 076, článok 2. Obchodná verejná súťaž, ods. 7, kde si mesto vyhradilo právo meniť podmienky súťaže, odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž, alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže a týmto ukončil Obchodnú verejnú súťaž č. 3/2010 bez určenia poradia.

V Martine, dňa 12.07.2010
Spracoval: Ing. Ján Zajac – predseda komisie