Výzva na predloženie cenovej ponuky 17/2010/SP

pridané: 09.07.2010, kategória: verejné obstarávanie - archív

Ilustračná snímkaZákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
na realizáciu diela (stavebné práce)
“ Oprava chodníka na Hurbanovej ulici ( základná škola ) v MČ Košúty “

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach prieskumu trhu: Ing. Jarmila Mráziková, Ing. Marta Kohútová
Telefón : 043/4204 210, 043/4204 157

Vo veciach technických: Ing. Branislav Bella
Telefón : 043/4204 257, 0918 797 129

2. Názov predmetu zákazky:
Oprava chodníka na Hurbanovej ulici ( základná škola ) v MČ Košúty

3. Opis požiadaviek na zhotovenie diela:
1. Odstránenie pôvodných vrchných a podkladných vrstiev v dĺžke 15 + 55 + 17 m a šírke 1 m (od asfaltovej cesty) do hĺbky 35 cm - merané od vrchnej vrstvy nového chodníka. Ekologická likvidácia pôvodných vrstiev ( odvoz, uskladnenie na riadenej skládke). V časti CH3 odstrániť vrstvy v šírke 1,5 m (odstrániť aj betónové dlaždice) .
2. Osadenie nových cestných obrubníkov (v šírke 1 m) na strane od cesty aj od ostatného terénu, do výšky 5 cm od existujúcej cesty
3. Na koncoch chodníka uložiť obrubníky naležato (bezbariérovo)
4. Oprava nosného podkladu, vytvorenie nových konštrukčných vrstiev:
zámková dlažba červená na chodník (6 cm) do 90 m2
( v časti CH 3 namiesto betónových dlaždíc na zošírenie cesty použiť dlažbu šedú (8 cm) do 9 m2, alebo doasfaltovať cestu)
štrkodrva fr.4-8 (4 cm) do 100 m2 - vibrovaný
štrkodrva fr. 8-64 (25 cm) do 100 m2 - vibrovaný po vrstvách 10 cm
hutnená zemná pláň
5. Zaliatie spojovacích špár medzi starým asfaltom a obrubníkmi asfaltovou zálievkou
6. Úprava a zatrávnenie poškodeného trávnika
7. Dopravu materiálu, strojov a pracovníkov "na" a "z" miesta opravy
8. Dopravné značenie prekážky cestnej premávky v zmysle vyhlášky na potrebnú dobu opravy
Upozornenie : pred realizáciou je potrebné prizvať na zameranie sietí zodpovedných pracovníkov ( na náklady dodávateľa ). Za poškodenie jestvujúcich sietí zodpovedá realizačná firma.


4. Spôsob stanovenia ceny – hlavné kritérium:
Cena celkom s DPH

5. Zhotovenie diela:
najneskôr do 30. 09. 2010

6. Podmienky účasti uchádzačov:
a) Uchádzač musí doložiť záznam z absolvovania obhliadky miesta predmetu zákazky,
potvrdené kontaktnou osobou verejného obstarávateľa pre veci technické


b) Úspešný uchádzač musí doložiť zoznam minimálne 3 prác vykonaných týmto postupom
za posledné 2 roky ( 2008 a 2009) s uvedením názvu zmlúv, cien a dátumom ukončenia
plnenia jednotlivých zmlúv, menom a priezviskom a tel. kontaktom osoby, u ktorej si
verejný obstarávateľ môže overiť pravdivosť predložených informácií.
Neplatí to pre uchádzačov, ktorí pre mesto Martin už podobné práce vykonávali v minulosti
za posledné dva roky ( 2008 a 2009)c) Preukázať odbornú spôsobilosť vykonávať uvedenú činnosť (originál alebo overená kópia)
alebo overená kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Overené kópie
požadovaných dokladov nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej
ponuky.
Neplatí to pre uchádzačov, ktorí pre mesto Martin už podobné práce vykonávali za posledné
dva roky ( 2008 - 2009)


d) podpísaný návrh Zmluvy o dielo štatutárnym zástupcom uchádzača


7. Lehota na predkladanie ponúk:
do 27 . 07.2010 do 14:00 hod. SEČ


Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
(podateľňa MsÚ, I. poschodie, č. dverí 127)


8. Termín povinnej obhliadky:
22. 07. 2010 o 10.00 hod. ( pred vstupom do ZŠ Hurbanova )


9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa .
Obhliadku miesta dodania predmetu zákazky je pre záujemcov povinná - súčasťou
obhliadky bude aj hľadanie vhodného technického riešenia a postupu realizácie.
Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky zodpovie Ing. Branislav Bella, na tel. č: 0918797129.


Obmedzenie počtu uchádzačov:
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Dátum: 09.07. 2010

Meno zodpovednej osoby za prieskum trhu:
Ing. Jarmila Mráziková
OSO, reg. číslo : E9015-064-2001
Ing. Marta Kohútová
OSO, reg. číslo : P0510-599-2007

Meno osoby zodpovednej za opis zákazky:
Ing. Branislav Bella

Zmluva o dielo (pdf, veľkosť:135.9 kB)

výkresová časť (pdf, veľkosť:51 kB)