Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 7/2010

pridané: 25.06.2010, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná snímkaMesto Martin vyhlasuje na základe ustanovení §§ 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 7/2010.

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže :
Odpredaj pozemku novovytvorená parc. č. KN – C 488/33, zastavaná plocha o výmere 199 m2, ktorá bola oddelená geometrickým plánom č. 12/2010 od pozemku parc. č. KN – C 488/1, zastavaná plocha, zapísaného v katastri nehnuteľností pre okres Martin, v katastrálnom území Martin na LV 3734, ktorý sa nachádza v lokalite vnútrobloku obytného súboru medzi ulicami P. O. Hviezdoslava a Šoltésovej.

2. Obhliadka predmetného majetku
Záujemcovia si môžu obhliadku predmetu verejnej obchodnej súťaže dohodnúť u Ing. Ingrid Kmeťovej – referenta pozemkov, t.č. 043/4204 186, 0918 797 122.

3. Cenová ponuka
Záujemcovia predložia návrh kúpnej zmluvy s ponukovou cenou a podpísaný fyzickou osobou, u právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom.
Návrh môžu záujemcovia doručiť poštou na adresu Mesto Martin, Mestský úrad Martin, Odbor majetku a služieb, Námestie S.H.Vajanského 1, 036 49 Martin, alebo osobne do podateľne MsÚ v termíne do 16.07.2010, do 12.00 hodiny v uzatvorenej obálke s označením:

NEOTVÁRAŤ „Obchodná verejná súťaž č. 7/2010 na odpredaj nehnuteľného majetku
vo vlastníctve Mesta Martin“

Návrh musí obsahovať:
- návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme (vzor kúpnej zmluvy poskytne na požiadanie oddelenie pozemkov),
- potrebné identifikačné údaje,
- ponukovú cenu,
- účel ďalšieho využitia,
- prípadne ďalšie podmienky uzatvorenia zmluvy,
- telefonický kontakt.
Fyzické osoby priložia písomný súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov.
Fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby predkladajú taktiež IČO, DIČO, kópia výpisu
z obchodného alebo živnostenského registra, prípadne ak sa jedná o iný spôsob registrácie (povolenie vydávané VÚC a pod.), plnú moc na zastupovanie právnickej osoby.
Predložené doklady v uzatvorenej obálke musia byť originály dokladov, prípadne ich overené kópie. Účastník súťaže nemôže označiť údaje svojej cenovej ponuky ako dôverné.
Výberová komisia skontroluje v prvom rade včasnosť a úplnosť ponuky. V prípade, že ponuka nesplní jedno z týchto kritérií, bude zo súťaže vyradená.
Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.
Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako prechádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov, inak
sú neodvolateľné.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

4. Otvorenie obálok
Otvorenie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej primátorom na Mestskom úrade v Martine, Námestie S. H. Vajanského 1 v Martine, po 15 dňoch od zverejnenia tejto ponuky na internetovej stránke mesta, úradnej tabuli a jednorázovo v regionálnej tlači.
Komisia uskutoční vyhodnotenie súťaže ihneď po otvorení obálok.
Po schválení výsledku súťaže v Mestskom zastupiteľstve budú všetci záujemcovia neodkladne informovaní o jej výsledku.

5. Kritériá súťaže
Mesto Martin stanovuje pre túto verejnú obchodnú súťaž kritérium – najvyššia cenová ponuka a účel využitia.