Výzva na predloženie cenovej ponuky 15/2010/SP

pridané: 24.06.2010, kategória: verejné obstarávanie - archív

ilustračná snímkaVýzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu– zákazka s nízkou hodnotou, § 102 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
na realizáciu diela (stavebné práce)
“ Úprava parkoviska na ulici Timravy III. časť – vyštrkovanie “

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach prieskumu trhu: Ing. Jarmila Mráziková, Ing. Marta Kohútová
Telefón : 043/4204 210, 043/4204 157

Vo veciach technických: Ing. Branislav Bella
Telefón : 043/4204 257, 0918 797 129

2. Názov predmetu zákazky:
Úprava parkoviska na ulici Timravy – vyštrkovanie

3. Opis požiadaviek na zhotovenie diela:
1. Odstránenie pôvodných podkladových vrstiev (zem, tráva,...) terénu pre vyštrkovanú časť do hĺbky 10 cm - merané od vrchnej hrany jestvujúcich obrubníkov v šírke 1,3 m a dĺžke 104 m. Ekologická likvidácia pôvodných vrstiev ( odvoz, uskladnenie na riadenej skládke)
2. Navezenie makadamu 16-32, rozhrnutie a uvibrovanie (zavalcovanie) do vykopaného pásu 104 m x 1,3 m x 0,1 m do výšky pôvodných obrubníkov
3. Zrazenie ostrých hrán obrubníkov v dĺžke 104 m
4. Dopravu materiálu, strojov a pracovníkov "na" a "z" miesta opravy
5. Dopravné značenie prekážky cestnej premávky v zmysle vyhlášky na potrebnú dobu opravy

Upozornenie : pred realizáciou je potrebné prizvať na zameranie sietí zodpovedných pracovníkov. Za poškodenie jestvujúcich sietí zodpovedá realizačná firma

4. Spôsob stanovenia ceny – hlavné kritérium:
Cena celkom s DPH

5. Zhotovenie diela:
najneskôr do 31. 08. 2010

6. Podmienky účasti uchádzačov:
a) Uchádzač musí doložiť záznam z absolvovania obhliadky miesta predmetu zákazky,
potvrdené kontaktnou osobou verejného obstarávateľa pre veci technické

b) Úspešný uchádzač musí doložiť zoznam minimálne 3 prác vykonaných týmto postupom
za posledné 2 roky ( 2008 a 2009) s uvedením názvu zmlúv, cien a dátumom ukončenia
plnenia jednotlivých zmlúv, menom a priezviskom a tel. kontaktom osoby, u ktorej si
verejný obstarávateľ môže overiť pravdivosť predložených informácií.
Neplatí to pre uchádzačov, ktorí pre mesto Martin už podobné práce vykonávali v minulosti
za posledné dva roky ( 2008 a 2009)

c) Preukázať odbornú spôsobilosť vykonávať uvedenú činnosť (originál alebo overená kópia)
alebo overená kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Overené kópie
požadovaných dokladov nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej
ponuky.
Neplatí to pre uchádzačov, ktorí pre mesto Martin už podobné práce vykonávali za posledné
dva roky ( 2008 - 2009)

d) podpísaný návrh Zmluvy o dielo štatutárnym zástupcom uchádzača

7. Lehota na predkladanie ponúk:
do 20. 07.2010 do 14:00 hod. SEČ

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
(podateľňa MsÚ, I. poschodie, č. dverí 127)

8. Termín povinnej obhliadky:
15. 07. 2010 o 09.00 hod. ( na križovatke Nám. Protifašistických bojovníkov a Ul. Timravy)

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa .
Obhliadku miesta dodania predmetu zákazky je pre záujemcov povinná - súčasťou
obhliadky bude aj hľadanie vhodného technického riešenia a postupu realizácie.
Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky zodpovie Ing. Branislav Bella, na tel. č: 0918797129.

Obmedzenie počtu uchádzačov:
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Dátum: 23.06. 2010

Meno zodpovednej osoby za prieskum trhu:
Ing. Jarmila Mráziková
OSO, reg. číslo : E9015-064-2001
Ing. Marta Kohútová
OSO, reg. číslo : P0510-599-2007

Meno osoby zodpovednej za opis zákazky:
Ing. Branislav Bella

Zmluva o dielo (pdf, veľkosť:100.1 kB)