Protokol zo zasadnutia komisie pre výber žiadateľa na prenájom nebytových priestorov v majetku Mesta Martin (uverejnených v ponuke č. 4/NP/2010)

pridané: 03.06.2010, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná snímkaKomisia menovaná primátorom mesta sa dňa 2.6.2010 zišla v zložení :
Ing. Ján Zajac
Ing. Dušan Laššák
JUDr. Martina Harajdičová
Ing. arch. Denisa Valášková
Predmetom rokovania bolo posúdenie návrhov na uzatvorenie nájomných zmlúv na základe ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu č. 4/NP/2010 , uverejnenej dňa 18.5.2010.

1.) Kancelárie v administratívnej budove na Ul. Kollárova 90:
1. č. 110 o výmere 13,00 m2,
2. č. 220 o výmere 13,73 m2,
3. č. 221 o výmere 13,94 m2,
4. č. 219 o výmere 18,00 m2,
5. č. 113 o výmere 20,00 m2,
6. č. 210 o výmere 25,32 m2,
7. o výmere 71,51 m2,
8. č. 104–108 so samostatným vchodom, chodbou a WC o spoločnej výmere 136,62 m2, ako ucelený spoločný priestor;
účel nájmu: bez stanovenia účelu nájmu,
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin
Účastníci súťaže :
O prenájom nebytových priestorov pod č. 1. – 6. a 8. Nebol prejavený záujem.
Kancelária o výmere 71,51 m²:
Ponuku predložila firma Comforta Hygiene, s.r.o., Clementisova 5119/16, Martin na skladové a kancelárske priestory, s ponukovou cenou 25 EUR/m²/rok.
Výsledok súťaže :
Komisia konštatuje, že žiadateľ predložil všetky požadované doklady, ponukovou cenou splnil minimálne stanovenú cenu, preto komisia navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu na predmetný priestor s firmou Comforta Hygiene, s.r.o. za cenu 25 €/m²/rok.

2.) Obchodné priestory na Ul. Nade Hejnej 5, o výmere 149 m2
účel nájmu: bez stanovenia účelu nájmu,
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin
Účastníci súťaže :
O nebytový priestor nebol prejavený žiadny záujem.

3.) Obchodné priestory na Ul. A. Stodolu v Záturčí ( pešie plato)
1. O výmere cca 270 m2 , prízemie – predajné priestory, sklady priestory sa uvoľnia od 01.07.2010;
2. O výmere 66,15 m2
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin
Účastníci súťaže :
O nebytový priestor pod. č.1 nebol prejavený záujem.
Obchodný priestor o výmere 66,15 m² :
Ponuku predložila firma Janík Róbert (Auto Gama Transit) na prevádzku predajne chovateľských potrieb, s ponukovou cenou 37 €/m²/rok.
Výsledok súťaže :
Komisia konštatuje, že žiadateľ predložil všetky požadované doklady, ponukovou cenou splnil minimálne stanovenú cenu, preto komisia navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu na predmetný priestor s firmou Janík Róbert za cenu 37 €/m²/rok.

4.) Obchodné priestory na Ul. Červenej armády
1. o výmere 71,20 m2;
2. o výmere 71,06 m2 na účely čistiarne šatstva
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin
Účastníci súťaže :
Ponuky na priestory pod č.1 predložili dva subjekty:
- Lamoš Ľubomír , 1. Čsl. Brigády 15/9, Vrútky na prevádzku záložne, s ponukovou cenou 51 €/m²/rok
- Cihý Marián, Rázusova 11, Martin na predajňu Bazár, s ponukovou cenou 50 €/m²/rok.
Výsledok súťaže :
Komisia konštatuje, že žiadatelia predložili všetky požadované doklady, ponukovou cenou však splnil minimálnu stanovenú cenu len p. Cihý Marián. Prevádzka záložne je zaradená v prílohe č.1 k VZN č.80 do kategórie č.4, kde je stanovená minimálna cena 75 €/m²/rok. Žiadateľ p. Lamoš Ľubomír preto nesplnil jednu základnú podmienku na účasť v súťaži – minimálnu cenu nájmu. Komisia preto navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu na predmetný priestor s p. Cihý Marián cenu 50 €/m²/rok.

Do ponuky na prenájom bol zaradený nebytový priestor pod. č.2. o výmere 71,06 m². Pred termínom konania zasadnutia výberovej komisie stiahol písomne svoju výpoveď nájomnej zmluvy na tento priestor doterajší nájomca firma IMTRANS, s.r.o. Z tohto dôvodu bola súťaž na predmetný nebytový priestor zrušená a obaja záujemcovia
- Elastik-M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin
- Comforta Textil Servis, s.r.o., Clementisova 5119/16, Martin
budú o tejto skutočnosti informovaní písomne.

5.) Obchodné priestory v podchode pre peších na Ul. Kohútova o výmere 45,15 m2
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin

Účastníci súťaže :
O priestory nebol žiadny záujem.

6.) Priestory na účely zberne šatstva na Ul. divadelná 17 o výmere 14,24 m2
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin
Účastníci súťaže :
O priestory nebol žiadny záujem

7.) Priestory na účely, garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne
1. vo výmenníkovej stanici EB 2 Ľadoveň, Ul. Gogoľova o výmere cca 35,00 m2,
2. vo výmenníkovej stanici CVS Centrum , Ul. Budovateľov o výmere 110,70 m2,
3. garáž vo výmenníkovej stanici CVS Centrum , Ul. Budovateľov o výmere 70,00 m2,
4. garáž vo výmenníkovej stanici CVS Centrum , Ul. Budovateľov o výmere 70,00 m2,
5. garáž vo výmenníkovej stanici CVS Centrum , Ul. Budovateľov o výmere 30,00 m2,
6. vo výmenníkovej stanici EB 1 Ul. Michaelliho o výmere 24,6 m2 ,
7. v podchode pre peších, Ul. Kohútova, len na účel skladu o výmere 27,49 m2,
8. v areáli bývalých Technických služieb na Ul. Tehelná 1 o výmere 70 m²
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin
Účastníci súťaže :
O priestory pod č. 1.,3.-7. nebol žiadny záujem.

Priestor č.2 vo výmenníkovej stanici CVS Centrum , Ul. Budovateľov o výmere 110,70 m2,
Účastníci súťaže :
O priestory prejavil záujem p. Muriňák Marián, Gándího 9/27, Martin na výrobu reklám a reklamných bilbordov, skladové priestory a parkovanie firemného vozidla, s ponukovou cenou 20 €/m²/rok.
Výsledok súťaže :
Komisia konštatuje, že žiadateľ predložil všetky požadované doklady, ponukovou cenou splnil minimálne stanovenú cenu len pre jednu časť uvažovanej činnosti -pre výrobnú činnosť. Pre skladové priestory je stanovená minimálna cena 25 €/m²/rok. Komisia preto navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu na predmetný priestor s p. Muriňák Marián za cenu 25 €/m²/rok.


Priestor č. 8 - v areáli bývalých Technických služieb na Ul. Tehelná 1 o výmere 70 m²
Účastníci súťaže :
O priestor prejavil záujem p. Michal Beharka, Sucháčkova 4408/7, Martin, na čistiace a upratovacie služby s cenou 35 €/m²/rok.
Výsledok súťaže :
Komisia konštatuje, že žiadateľ predložil všetky požadované doklady, ponukovou cenou splnil minimálne stanovenú cenu, preto komisia navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu na predmetný priestor s p. Michalom Beharkom za cenu 35 €/m²/rok.

8. ) Priestory na účely vinárne vo výmenníkovej stanici EB-K 02 na Ul. Záturčianska o výmere 69,08 m2,
v prípade nájmu na iný účel, je nájomca povinný vykonať stavebné konanie na zmenu účelu časti stavby;
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin
Účastníci súťaže :
O priestory nebol žiadny záujem

9.) priestory bez bližšieho určenia účelu nájmu:
1. na Ul. A. Stodolu v Záturčí o výmere 37,34 m2 (po sklade Pizza Zotti),
2. v suteréne budovy na Ul. P. Mudroňa č.27 (detská poliklinika) o výmere 51,33m2,
3. východný pavilón bývalej materskej školy na Ul. Blažeja Bullu č. 15 v Martine –
Priekope o výmere nebytových priestorov 549,27 m2 s priľahlým pozemkom o výmere 1690 m2 ,
4. v budove bývalých detských jaslí na Ul. B. Bullu č. 13 na prízemí o výmere cca 300 m2 a podlaží cca 200 m2 – odporúčame na sociálne účely, materskej školy, detských jaslí
a pod.
5. na Ul. N. Hejnej č. 5
- o výmere 31,46 m2;
- o výmere 41,63 m2;
6. vo výmenníkovej stanici EB 2 Prednádražie na Ul. p. Mudroňa o výmere 122 m2,
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin
Účastníci súťaže :
O priestory nebol žiadny záujem

10.) reklamná skrinka 2 ks v podchode pre peších, Ul. Kohútova,
minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená Prílohou č. 1
k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin
Účastníci súťaže :
O prenájom nebol žiadny záujem.

V Martine 3.06.2010

Ing. Ján Zajac
predseda komisie

Ing. Ján Zajac
Ing. Dušan Laššák
JUDr. Martina Harajdičová
Ing. arch. Denisa Valášková