Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

pridané: 03.06.2010, kategória: výberové konanie - archív

Ilustračná snímkaMesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine:

Názov funkcie:
Vedúci oddelenia pozemkov

Rozsah pracovného úväzku:
Plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Odbor majetku a služieb - oddelenie pozemkov

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie
- odborná prax v oblasti majetkovo-právneho vysporiadania, správy a evidencie majetku min. 3 roky
- znalosť platných právnych predpisov z oblasti samosprávy, napr. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, všeobecne záväzných nariadení Mesta Martin, zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, Zákonníka práce
- riadiace schopnosti, organizačné a komunikačné zručnosti, zodpovednosť, flexibilnosť, kreatívnosť, odolnosť voči stresovým situáciám, analytické myslenie, samostatnosť
- dobrá znalosť práce s PC /Microsoft Office, internet/

Jazykové znalosti:
- znalosť cudzieho jazyka výhodou

Charakteristika pracovného miesta:
Samostatné odborné vypracúvanie podkladov pre zásadné akty riadenia pre štatutárny orgán.
Komplexné zabezpečovanie nakladania s majetkom vo vlastníctve mesta, vykonávanie majetkovo-právneho vysporiadania nehnuteľností, zabezpečovanie predaja a kúpy nehnuteľného majetku, zabezpečovanie vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže a zodpovednosť za jej priebeh, zabezpečovanie podkladov k uzatváraniu nájomných, kúpnych, zámenných a darovacích zmlúv, zabezpečovanie prenájmu verejného priestranstva, zodpovednosť za odborné spracovanie materiálov pre orgány mesta, vykonávanie úloh územnej samosprávy, predbežnej finančnej kontroly na zverenom úseku, predkladanie návrhov rozpočtu mesta, vrátane jeho zmien a dodržiavanie jeho plnenia, riadenie, koordinácia a kontrola práce oddelenia.

Požadované doklady pre výberové konanie:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- kópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej pozície
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
- motivačný list


Svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžete zasielať v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – vedúci oddelenia pozemkov - neotvárať“ na adresu mestského úradu alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu v Martine v termíne do 21.júna 2010 do 13.00 hod.

Výberové konanie na funkciu vedúci oddelenia pozemkov sa uskutoční 30.júna 2010 o 9.00 hod. v zasadačke č. 206 na 2. poschodí Mestského úradu v Martine. Výberové konanie sa uskutoční písomnou formou/písomný test/ a osobným pohovorom. Uchádzači o uvedenú pracovnú pozíciu sa povinne zúčastnia psychologickej diagnostiky.

Termín nástupu:
po vyhodnotení výsledkov výberového konania

Kontakt pre poskytnutie informácií:
PaedDr. Dana Töröková
Telefón: 043/4204185
Fax: 4132483
e-mail: dana.torokova@martin.sk

Adresa:
Mesto Martin
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49 Martin