Výzva na predloženie cenovej ponuky 13/2010/SP

pridané: 17.05.2010, kategória: verejné obstarávanie - archív

Ilustračná snímkaVýzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu– zákazka s nízkou hodnotou, § 102 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
na realizáciu diela (stavebné práce)
“ Spevnenie brehu Bažinového potoka na Ulici Riečiny a vyčistenie koryta od nánosov “ .

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach prieskumu trhu: Ing. Jarmila Mráziková, Ing. Marta Kohútová
Telefón : 043/4204 210, 043/4204 157

Vo veciach technických: Ing. Emil Hanzel
Telefón : 043/4204 133, 0918 797 131

2. Názov predmetu zákazky:
Spevnenie brehu Bažinového potoka na Ulici Riečiny a vyčistenie koryta od nánosov

3. Opis požiadaviek na zhotovenie diela:
1. Vyčistenie naplavenín a nánosov z koryta potoka
2. Úprava pravého brehu v smere toku
3. Vykopanie a vybetónovanie základu – betonáž základu 46x0,5x0,5 m
4. Vymurovka brehu lomovým kameňom
5. Vyšpárovanie vymurovky
6. Odvoz nepoužitého stavebného materiálu
Dĺžka brehu 46m, výška brehu 1,5 m ( 69 m2 )

4. Spôsob stanovenia ceny – hlavné kritérium:
Cena celkom s DPH (nacenenie - výmurovka svahu v m2 a výkop základu naceniť v bežných metroch)

5. Zhotovenie diela:
najneskôr do 30. 09. 2010

6. Podmienky účasti uchádzačov:

a) Uchádzač musí doložiť záznam z absolvovania obhliadky miesta predmetu zákazky,
potvrdené kontaktnou osobou verejného obstarávateľa pre veci technické
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky je pre záujemcov povinná - súčasťou
obhliadky bude aj hľadanie vhodného technického riešenia a postupu realizácie.

b) Úspešný uchádzač musí doložiť zoznam minimálne 3 prác vykonaných týmto postupom
za posledné 2 roky ( 2008 a 2009) s uvedením názvu zmlúv, cien a dátumom ukončenia
plnenia jednotlivých zmlúv, menom a priezviskom a tel. kontaktom osoby, u ktorej si
verejný obstarávateľ môže overiť pravdivosť predložených informácií.

c) Preukázať odbornú spôsobilosť vykonávať uvedenú činnosť (originál alebo overená kópia) alebo overená kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Overené kópie požadovaných dokladov nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky.

7. Lehota na predkladanie ponúk:
do 27. 05.2010 do 14:00 hod. SEČ

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
(podateľňa MsÚ, I. poschodie, č. dverí 127)

8. Termín povinnej obhliadky:
21. 05. 2010 o 8.00 hod. zraz - kancelária č. 307A o 7,45 hod.

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa .
Obhliadku miesta dodania predmetu zákazky je pre záujemcov povinná - súčasťou
obhliadky bude aj hľadanie vhodného technického riešenia a postupu realizácie.
Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky zodpovie Ing. Emil Hanzel , na tel. č: 0918797131.

Obmedzenie počtu uchádzačov:
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Dátum: 17.05. 2010

Meno zodpovednej osoby za prieskum trhu:
Ing. Jarmila Mráziková
OSO, reg. číslo : E9015-064-2001
Ing. Marta Kohútová
OSO, reg. číslo : P0510-599-2007

Meno osoby zodpovednej za opis zákazky:
Ing. Emil Hanzel