Výzva na predloženie cenovej ponuky 11/2010/SP

pridané: 17.05.2010, kategória: verejné obstarávanie - archív

Ilustračná snímkaVýzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu– zákazka s nízkou hodnotou, § 102 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
na realizáciu diela (stavebné práce)
“ Vytvorenie bezbariérového prechodu z Ul. Mazúrova na Ul. Maše Haľamovej “.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach prieskumu trhu: Ing. Jarmila Mráziková, Ing. Marta Kohútová
Telefón : 043/4204 210, 043/4204 157

Vo veciach technických: Ing. Branislav Bella
Telefón : 043/4204 257, 0918 797 129

2. Názov predmetu zákazky:
Vytvorenie bezbariérového prechodu z Ul. Mazúrova na Ul. Maše Haľamovej

3. Opis požiadaviek na zhotovenie diela:
1. Odrezať obrubníky od komunikácie a od vyvýšeného parkoviska v dĺžke:
od ulice Mazúrova 17 m a od ulice Maše Haľamovej 22 m
2. Vytvoriť lôžko pre osadenie nových cestných obrubníkov položením šikmo (naležato)
3. Dodať a osadiť nové cestné obrubníkov položením šikmo (naležato)
4. Dobetónovanie, doasfaltovanie a zaliatie asfaltovou zálievkou spojovacích špár medzi novými obrubníkmi a starým asfaltom
5. Dopravu materiálu, strojov a pracovníkov "na" a "z" miesta opravy
6. Dopravné značenie prekážky cestnej premávky v zmysle vyhlášky na potrebnú dobu opravy

Upozornenie : pred realizáciou je potrebné prizvať na zameranie sietí zodpovedných pracovníkov. Za poškodenie jestvujúcich sietí zodpovedá realizačná firma

4. Spôsob stanovenia ceny – hlavné kritérium:
Cena celkom s DPH

5. Zhotovenie diela:
najneskôr do 30. 07. 2010

6. Podmienky účasti uchádzačov:
a) Uchádzač musí doložiť záznam z absolvovania obhliadky miesta predmetu zákazky,
potvrdené kontaktnou osobou verejného obstarávateľa pre veci technické

b) Úspešný uchádzač musí doložiť zoznam minimálne 3 prác vykonaných týmto postupom
za posledné 2 roky ( 2008 a 2009) s uvedením názvu zmlúv, cien a dátumom ukončenia
plnenia jednotlivých zmlúv, menom a priezviskom a tel. kontaktom osoby, u ktorej si
verejný obstarávateľ môže overiť pravdivosť predložených informácií.
Neplatí to pre uchádzačov, ktorí pre mesto Martin už podobné práce vykonávali v minulosti
za posledné dva roky ( 2008 a 2009)

c) Preukázať odbornú spôsobilosť vykonávať uvedenú činnosť (originál alebo overená kópia) alebo overená kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Overené kópie požadovaných dokladov nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky.
Neplatí to pre uchádzačov, ktorí pre mesto Martin už podobné práce vykonávali za posledné dva roky ( 2008 - 2009)

7. Lehota na predkladanie ponúk:
do 31. 05.2010 do 14:00 hod. SEČ

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
(podateľňa MsÚ, I. poschodie, č. dverí 127)

8. Termín povinnej obhliadky:
27. 05. 2010 o 10.00 hod. pri vchode bytového domu č. 11 na ulici Maše Haľamovej

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa .
Obhliadku miesta dodania predmetu zákazky je pre záujemcov povinná - súčasťou
obhliadky bude aj hľadanie vhodného technického riešenia a postupu realizácie.
Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky zodpovie Ing. Branislav Bella, na tel. č: 0918797129.

Obmedzenie počtu uchádzačov:
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Dátum: 13.05. 2010

Meno zodpovednej osoby za prieskum trhu:
Ing. Jarmila Mráziková
OSO, reg. číslo : E9015-064-2001
Ing. Marta Kohútová
OSO, reg. číslo : P0510-599-2007

Meno osoby zodpovednej za opis zákazky:
Ing. Branislav Bella