Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 6/2010

pridané: 12.05.2010, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná snímkaMesto Martin vyhlasuje na základe ustanovení §§ 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 6/2010.

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže :
Odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1352/13, zastavaná plocha o výmere 145 m2, KN-C 1352/12, zastavaná plocha o výmere 1325 m2, KN-C 1352/121 záhrada o výmere 260 m2, KN-C 1352/14, zastavaná plocha o výmere 144 m2 a KN-C 1352/15, zastavaná plocha o výmere 150 m2, k.ú. Martin.
Pozemky sa nachádzajú na ul. Na Bystričku a Ruppeldtova.

2. Minimálna cena predmetu obchodnej verejnej súťaže:
Minimálna cena za odpredaj pozemkov bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 65/10 konaného dňa 28.4.2010 vo výške 25,00 EUR/ m2.
Podmienkou odpredaja je vykonať asanačné práce nehnuteľností postavených na uvedených parcelách, s uložením odpadu na povolenej skládke, na náklady kupujúceho do 3 mesiacov od vyhodnotenia a schválenia obchodnej verejnej súťaže.

3. Obhliadka predmetného majetku
Záujemcovia si môžu obhliadku predmetu obchodnej verejnej súťaže dohodnúť u Ing. Thomku – vedúceho oddelenie pozemkov, t.č. 0918 797 122.

4. Cenová ponuka
Záujemcovia predložia návrh kúpnej zmluvy s ponukovou cenou a podpísaný fyzickou osobou, u právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom. Cenovú ponuku môžu predložiť záujemcovia osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Predaj na základe ponuky Obchodnej verejnej súťaže č. 6/2010 - neotvárať“, ktorá je vložená do druhej obálky s adresou :
Mesto Martin
Mestský úrad Martin
Odbor majetku a služieb
Námestie S.H.Vajanského 1
036 49 Martin
Vzor kúpnej zmluvy poskytne na požiadanie odbor majetku a služieb.
Ponuky predložiť v termíne do dňa 04.06.2010, do 12.00 hodiny.
Návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať potrebné identifikačné údaje, údaje o bankovom spojení, ponukovú cenu, prípadné ďalšie podmienky uzatvorenia zmluvy, účel ďalšieho využitia, telefonický kontakt. Fyzické osoby priložia písomný súhlas so spracovaním a zverejnením svojich osobných údajov.
Fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby predkladajú taktiež IČO, DIČO, kópia výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, prípadne ak sa jedná o iný spôsob registrácie (povolenie vydávané VÚC a pod.), plnú moc na zastupovanie právnickej osoby.
Predložené doklady v uzatvorenej obálke musia byť originály dokladov, prípadne ich overené kópie. Účastník súťaže nemôže označiť údaje svojej cenovej ponuky ako dôverné.

Výberová komisia skontroluje v prvom rade včasnosť a úplnosť ponuky. V prípade, že ponuka nesplní jedno z týchto kritérií, bude zo súťaže vyradená.
Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.

Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako prechádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov, inak sú neodvolateľné.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

5. Otvorenie obálok
Otvorenie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej primátorom dňa 04.06.2010. Komisia uskutoční vyhodnotenie súťaže ihneď po otvorení obálok a predloží zápis z vyhodnotenia ponúk na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Po schválení výsledku súťaže budú všetci záujemcovia neodkladne informovaní o jej výsledku.

6. Kritériá súťaže
Mesto Martin stanovuje pre túto obchodnú verejnú súťaž kritérium – najvyššia cenová ponuka.