Zápis z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 3/NP/2010

pridané: 07.05.2010, kategória: ponukové konania - archív

Ilustračná snímkaVýberová komisia sa stretla dňa 3.5.2010 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov v zložení :
- Ing. Ján Zajac
- Mgr. Martina Harajdičová
- Ing. Dušan Laššák
- Ing. arch. Denisa Valášková
Predmetom vyhodnotenia boli ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu vyhlásené na internetovej stránke Mesta Martin dňa 12.04.2010. Komisia prerokovala a doporučuje primátorovi mesta potvrdiť nasledovné výsledky výberového konania :
1. Kancelárie v administratívnej budove na ul. Kollárova 90 :
Č. 110 o výmere 13,00 m²
Č. 220 13,73 m²
Č. 221 13,94 m²
Č. 219 18,00 m²
Č. 113 20,00 m²
Č. 210 25,32 m²
Č. 104 – 108 136,62 m²
O prenájom uvedených priestorov nebol prejavený záujem.

2. Obchodné priestory na Ul. Nade Hejnej 5 o výmere 149 m².
O prenájom priestorov nebol prejavený záujem.

3. Obchodné priestory na Ul. A. Stodolu v Záturčí (pešie plato)
Podlažie – predajné priestory, sklady o výmere 270 m²
Prízemie – predajné priestory, sklady o výmere 269,56 m²
Priestory bolo možné prenajať aj osobitne.
O prenájom podlažia o výmere 270 m² prejavil záujem Ing. Ladislav Bednár, bytom Makovického ul. 5/31, Martin na účel maloobchod s potravinami, pri cene 35 €/m².
Komisia konštatuje, že záujemca splnil všetky podmienky súťaže a navrhuje uzatvoriť s Ing. Ladislavom Debnárom nájomnú zmluvu pri cene 35 €/m².

O priestory v prízemí nebol prejavený záujem.

4. Obchodné priestory na Ul. A. Stodolu v Záturčí (pešie plato) o výmere 28,55 m².
O priestory prejavila záujem pani Danica Rečlová – REDAX, M.Jankolu 4/42, Martin na účel predajňa – detský obchod + kopírovanie a prekladateľské služby pri cene 35 €/m².
Komisia konštatuje, že záujemca splnil všetky podmienky súťaže a navrhuje uzatvoriť s p. Danicou Rečlovou – REDAX nájomnú zmluvu pri cene 35 €/m².

5. Priestory na účely garáže, skladu, drobnej výroby alebo dielne vo výmenníkovej stanici EB 2 Ľadoveň, ul. Gogoľova o výmere 35 m².
O prenájom priestoru nebol prejavený záujem.

6. Priestory vo výmenníkovej stanici EB H1 Ľadoveň na Ul. Sucháčkovej o výmere 20 m².
O priestory prejavil záujem Martin Ranto – Ranex, Školská 12, Turany na účel oprava autoagregátov, alternátorov a štartérov pri cene 20 €/m².
Komisia konštatuje, že záujemca splnil všetky podmienky súťaže a navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu s firmou Martin Ranto- Ranex pri cene 20 €/m².
Komisia požaduje vzhľadom k účelu prenájmu zapracovať do nájomnej zmluvy ustanovenia o povinnosti nájomcu dodržiavať hygienické normy, prípustnú hladinu hluku, zabezpečiť separáciu a odvoz nebezpečného odpadu a prípadnú likvidáciu nebezpečných látok.

7. Priestory vo výmenníkovej stanici CVS Centrum na Ul. Budovateľov o výmere 110,70 m².
O prenájom priestorov prejavil záujem p. Marián Muriňák, Gándího 9/27, Martin na účel výrobné priestory pri cene 20 €/m².
Komisia konštatuje, že záujemca nesplnil základnú podmienku účasti v súťaži, že účel prenájmu musí byť uvedený ako predmet činnosti v obchodnom (živnostenskom) registri.
Z uvedeného dôvodu bol záujemca vylúčený zo súťaže.

8. Garáž vo výmenníkovej stanici CVS Centrum na ul. Budovateľov o výmere 30 m².
O prenájom priestorov nebol prejavený záujem.

9. Priestory vo výmenníkovej stanici EB 1 na Ul. Michaelliho o výmere 24,6 m².
O prenájom priestorov nebol prejavený záujem.

10. Skladové priestory v podchode pre peších na Ul. Kohútovej o výmere 27,49 m².
O prenájom priestorov nebol prejavený záujem.

11. Priestory v areáli bývalých Technických služieb na Ul. Tehelnej 1.
O prenájom jednej z hál prejavil záujem Michal Beharka, Sucháčkova 4408/7, Martin na účel čistenie vozidiel a upratovacie služby pri cene 35 €/m².
Komisia súťaž nevyhodnotila z dôvodu neúplnej špecifikácie objektu určeného na prenájom. Komisia žiada pre ďalšie prípadné súťaže Odbor majetku a služieb o bližšiu špecifikáciu ponúkaného priestoru tak, aby mohol byť presne identifikovateľný.

12. Priestory na účely vinárne vo výmenníkovej stanici EB-K 2 na Ul. Záturčianskej o výmere 69,08 m².
O prenájom priestorov nebol prejavený záujem.

13. Priestory na Ul. A. Stodolu o výmere 37,34 m² (po sklade ZOTTI).
O prenájom priestorov nebol prejavený záujem.

14. Priestory na Ul. A. Stodolu o výmere 85,72 m² (po CVČ Juniorklub).
O prenájom priestorov prejavilo záujem občianske združenie Turčianske šachové centrum, Zelená 5, Martin 8 na účel klubové priestory TŠC v cene podľa VZN č.82.
Komisia konštatuje, že záujemca splnil všetky podmienky súťaže a navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu s TŠC v cene 5 €/m², čo je cena podľa VZN pre občianske združenia.

15. Priestory v suteréne budovy na Ul. Mudroňova 27 (detská poliklinika) o výmere 51,33 m².
O prenájom priestorov nebo prejavený záujem.

16. Priestory vo východnom pavilóne bývalej materskej škôlky na Ul. Blažeja Bullu 15 o výmere nebytových priestorov 549,27 m² a s priľahlým pozemkom o výmere 1690 m².
O prenájom priestorov nebol prejavený záujem.

17. Priestory v budove bývalých detských jaslí na Ul. B. Bullu 13 o výmere 500 m².
O prenájom priestorov nebol prejavený záujem.

18. Okrem nebytových priestorov bola ponúkaná reklamná skrinka v podchode pre peších na Ul. Kohútovej.
O prenájom reklamnej skrinky nebol prejavený záujem.

Zápis vypracoval dňa 4.5.2010 Ing. Ján Zajac – predseda komisie.

Ing. Ján Zajac
Ing. arch. Denisa Valášková
Ing. Dušan Laššák
Mgr. Martina Harajdičová