Výzva na predloženie cenovej ponuky 8/2010/SP

pridané: 05.05.2010, kategória: verejné obstarávanie - archív

Ilustračná snímkaVýzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu– zákazka s nízkou hodnotou, § 102 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
na realizáciu diela (stavebné práce)
“ Oprava prístupového chodníka Štúrovo námestie 108 “

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach prieskumu trhu: Ing. Jarmila Mráziková, Ing. Marta Kohútová
Telefón : 043/4204 210, 043/4204 157

Vo veciach technických: Ing. Branislav Bella
Telefón : 043/4204 257, 0918 797 129

2. Názov predmetu zákazky:
Oprava prístupového chodníka Štúrovo námestie 108

3. Opis požiadaviek na zhotovenie diela:
1. Odstránenie 1 ks stromu, vytrhanie pňa s ekologickou likvidáciou drevnej hmoty
2. Pôvodný chodník odrezať od asfaltu komunikácie ( v mieste napojenia)
3. Odstránenie pôvodných podkladových vrstiev chodníka (vrátane koreňového systému
vyrúbaného stromu) do hĺbky min 31 cm - merané od vrchnej vrstvy novej dlažby.
Ekologická likvidácia pôvodných vrstiev ( odvoz a uskladnenie na riadenej skládke)
4. Osadenie nových parkových obrubníkov do betónového lôžka (do výšky chodníka,
okolitého terénu) v dĺžke cca 2 x 8 m + 1,6 m
5. Oprava nosného podkladu, vytvorenie nových konštrukčných vrstiev:
.zámková dlažba (6 cm) do 15 m2
štrkodrva fr.4-8 (5 cm) do 15 m2 - vibrovaný
štrkodrva fr. 8-64 (min 20 cm) do 15 m2 - vibrovaný po vrstvách 10 cm
zhutnená zemná pláň
6. Doasfaltovanie a zaliatie asfaltovou zálievkou spojovacích špár medzi starým
asfaltom a obrubníkmi
7. Dodanie a zasadenie 1 ks ihličnatého stromu výšky 0,4-1m (miesto a druh stromu
upresní Ing. Hanzel tel. 4204133)
8. Dopravu materiálu, strojov a pracovníkov "na" a "z" miesta opravy
9. Dopravné značenie prekážky cestnej premávky v zmysle vyhlášky na potrebnú dobu
opravy

4. Spôsob stanovenia ceny – hlavné kritérium:
Cena celkom s DPH

5. Zhotovenie diela:
najneskôr do 30. 06. 2010

6. Podmienky účasti uchádzačov:
a) Uchádzač musí doložiť záznam z absolvovania obhliadky miesta predmetu zákazky,
potvrdené kontaktnou osobou verejného obstarávateľa pre veci technické
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky je pre záujemcov povinná - súčasťou
obhliadky bude aj hľadanie vhodného technického riešenia a postupu realizácie.

b) Úspešný uchádzač musí doložiť zoznam minimálne 3 prác vykonaných týmto postupom
za posledné 2 roky ( 2008 a 2009) s uvedením názvu zmlúv, cien a dátumom ukončenia
plnenia jednotlivých zmlúv, menom a priezviskom a tel. kontaktom osoby, u ktorej si
verejný obstarávateľ môže overiť pravdivosť predložených informácií.
Neplatí to pre uchádzačov, ktorí pre mesto Martin už podobné práce vykonávali v minulosti za posledné 2 roky (2008, 2009).

c) Preukázať odbornú spôsobilosť vykonávať uvedenú činnosť (originál alebo overená kópia) alebo overená kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Overené kópie požadovaných dokladov nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky.
Neplatí to pre uchádzačov, ktorí pre mesto Martin už podobné práce vykonávali v minulosti za posledné 2 roky (2008, 2009).

7. Lehota na predkladanie ponúk:
do 24. 05.2010 do 12:00 hod. SEČ

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
(podateľňa MsÚ, I. poschodie, č. dverí 127)

8. Termín povinnej obhliadky:
20. 05. 2010 o 13.00 hod. na mieste ( Štúrovo námestie 108/5)

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa .
Obhliadku miesta dodania predmetu zákazky je pre záujemcov povinná - súčasťou
obhliadky bude aj hľadanie vhodného technického riešenia a postupu realizácie.
Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky zodpovie Ing. Branislav Bella, na tel. č: 0918797129.

Obmedzenie počtu uchádzačov:
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Dátum: 05.05. 2010

Meno zodpovednej osoby za prieskum trhu:
Ing. Jarmila Mráziková
OSO, reg. číslo : E9015-064-2001
Ing. Marta Kohútová
OSO, reg. číslo : P0510-599-2007

Meno osoby zodpovednej za opis zákazky:
Ing. Branislav Bella