Informácia o voľnom pracovnom mieste na MsÚ Martin

pridané: 04.05.2010, kategória: výberové konanie - archív

Ilustračná snímkaMesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine:

Názov funkcie:
Referent pre cestovný ruch a rozvoj podnikania

Rozsah pracovného úväzku:
Plný úväzok 1,0

Organizačný útvar:
Oddelenie strategického rozvoja a zahraničných vzťahov

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie
- odborná prax v danej oblasti výhodou
- skúsenosti s realizáciou medzinárodných projektov, riadenie projektov všeobecne
- znalosť platných právnych predpisov z oblasti samosprávy, zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu
- znalosť podnikateľského prostredia v meste Martin výhodou
- dobrá znalosť práce s PC (Microsoft Office, internet)
- organizačné a komunikačné zručnosti, zodpovednosť, flexibilnosť, samostatnosť
- uchádzači o uvedenú pracovnú pozíciu sa povinne zúčastnia psychodiagnostiky vybraných zručností

Jazykové znalosti:
- aktívna znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka (anglický jazyk / nemecký jazyk)

Charakteristika pracovného miesta:
Tvorba koncepcie regionálneho rozvoja vo vymedzenej oblasti na úrovni obce.
Vypracovanie Stratégie pre CR, nadefinovanie produktových radov a cieľových skupín za spolupráce s KLASTROM a cestovnými kanceláriami v regióne, participácia na organizovaní aktivít v súlade s akčným plánom, vytvorenie a aktualizácia databázy podnikateľských subjektov z oblasti cestovného ruchu a služieb, podpora a prezentácia marketingovej stratégie podpory CR, vyhľadávanie, monitoring domácich a medzinárodných projektov v oblasti CR, spolupráca s inými organizáciami v rámci CR, organizovanie akcií regionálneho, národného i nadnárodného charakteru, vytvorenie mechanizmu podpory a dotačnej politiky pre CR, iniciovanie pravidelných stretnutí subjektov z oblasti CR, vytvorenie metodiky štatistického sledovania odvetvia CR, zodpovednosť za aktivity spojené s podnikateľským prostredím i v napojení na partnerské mestá a zahraničné vzťahy.


Požadované doklady pre výberové konanie:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- kópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace
- profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom a anglickom jazyku
- písomné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej pozície
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
- motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku

Svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžete zasielať v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – referent pre cestovný ruch a rozvoj podnikania - neotvárať“ na adresu mestského úradu alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu v Martine v termíne do 18. mája 2010 do 14.00 hod.

Výberové konanie na funkciu referent pre cestovný ruch a rozvoj podnikania sa uskutoční 26.mája 2010 o 09.00 hod. v zasadačke č. 206 na 2. poschodí Mestského úradu v Martine. Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Termín nástupu:
po vyhodnotení výsledkov výberového konania

Kontakt pre poskytnutie informácií:
PaedDr. Dana Töröková
Telefón: 043/4204185
Fax: 4132483
e-mail: dana.torokova@martin.sk

Adresa:
Mesto Martin
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49 Martin