Výzva na predloženie cenovej ponuky 5/2010/SP

pridané: 19.04.2010, kategória: verejné obstarávanie - archív

Ilustračná snímkaVýzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu– zákazka s nízkou hodnotou, § 102 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
na realizáciu diela (stavebné práce)
“Oprava vstupu Ul. Novákova č. 7“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach prieskumu trhu: Ing. Jarmila Mráziková, Ing. Marta Kohútová
Telefón : 043/4204 210, 043/4204 157

Vo veciach technických: Ing. Branislav Bella
Telefón : 043/4204 257, 0918 797 129

2. Názov predmetu zákazky:
Oprava vstupu Ul. Novákova č. 7

3. Opis požiadaviek na zhotovenie diela:
3.1. Jestvujúci chodník odrezať od asfaltu komunikácie ( v napojenia chodníka na
cestu)
3.2. Odstránenie pôvodných obrubníkov pri hranici chodníka s terénom a
podkladových vrstiev terénu pre novú časť chodníka a stojiska do hĺbky min.
31 cm - merané od vrchnej vrstvy novej dlažby. Ekologická likvidácia pôvodných
vrstiev ( odvoz a uskladnenie na riadenej skládke)
3.3. Osadenie nových obrubníkov do betónového lôžka (do výšky nového chodníka a
stojiska) v dĺžke cca 25 m.
3.4. Oprava nosného podkladu, vytvorenie nových konštrukčných vrstiev:
zámková dlažba (6 cm) do 20 m2
štrkodrva fr.4-8 (5 cm) do 20 m2 - vibrovaný
štrkodrva fr. 8-64 (20 cm) do 20 m2 - vibrovaný po vrstvách 10 cm
zhutnená zemná pláň
3.5. Dopravu materiálu, strojov a pracovníkov "na" a "z" miesta opravy
3.6. Dopravné značenie prekážky cestnej premávky v zmysle vyhlášky na potrebnú
dobu opravy

4. Spôsob stanovenia ceny – hlavné kritérium:
Cena celkom s DPH

5. Zhotovenie diela:
najneskôr do 30. 08. 2010

6. Podmienky účasti uchádzačov:
- Uchádzač musí doložiť záznam z absolvovania obhliadky miesta predmetu zákazky, potvrdené kontaktnou osobou verejného obstarávateľa pre veci technické
- Úspešný uchádzač musí doložiť zoznam minimálne 3 prác vykonaných týmto postupom za posledné 2 roky ( 2008 a 2009) a preukázať odbornú spôsobilosť vykonávať uvedenú činnosť (dopravné stavby)

7. Lehota na predkladanie ponúk:
do 04. 05.2010 do 12:00 hod. SEČ

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
(podateľňa MsÚ, I. poschodie, č. dv. 127)

8. Termín povinnej obhliadky:
29. 04. 2010 o 13.00 hod. pri bytovom dome č. 7 na Novákovej ulici


9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné.
Obhliadku miesta dodania predmetu zákazky je pre záujemcov povinná - súčasťou
obhliadky bude aj hľadanie vhodného technického riešenia a postupu realizácie.
Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky zodpovie Ing. Branislav Bella, na tel. č: 0918797129.


Obmedzenie počtu uchádzačov:
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Dátum: 16.04. 2010

Meno zodpovednej osoby za prieskum trhu:
Ing. Jarmila Mráziková
OSO, reg. číslo : E9015-064-2001
Ing. Marta Kohútová
OSO, reg. číslo : P0510-599-2007

Meno osoby zodpovednej za opis zákazky:
Ing. Branislav Bella