Výzva na predloženie cenovej ponuky 4/2010/SP

pridané: 16.04.2010, kategória: verejné obstarávanie - archív

Ilustračná snímkaVýzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu– zákazka s nízkou hodnotou, § 102 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
na realizáciu diela (stavebné práce)
“Oprava schodov Severná ulica“ .

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Mesto Martin
IČO : 00316 792
Sídlo organizácie : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Internetová adresa: www.martin.sk

Kontaktná osoba:
Vo veciach prieskumu trhu: Ing. Jarmila Mráziková, Ing. Marta Kohútová
Telefón : 043/4204 210, 043/4204 157

Vo veciach technických: Ing. Branislav Bella
Telefón : 043/4204 257, 0918 797 129

2. Názov predmetu zákazky:
Oprava schodov na Ulici Severná

3. Opis požiadaviek na zhotovenie diela:
- Odstránenie pôvodných 5 ks starých schodov o rozmeroch 5 x 2x2m,
- Odstránenie podkladových vrstiev terénu pre nové schody do hĺbky 30 cm - merané
od vrchnej vrstvy nových schodov. Ekologická likvidácia pôvodných vrstiev
( odvoz a uskladnenie na riadenej skládke)
- Osadenie nových cestných obrubníkov do betónového lôžka z prednej a bočných
častí schodov ( 5 x 6 m) - vo výške dlažby schodov.
- Vyspádovanie schodov (1 %) do strany - spád rovnaký ako svah
- Oprava nosného podkladu, vytvorenie nových konštrukčných vrstiev:
...zámková dlažba (6 cm) do 20 m2
...štrkodrva fr.4-8 (4 cm) do 20 m2 - vibrovaný
...štrkodrva fr. 8-64 (20 cm) do 20 m2 - vibrovaný po vrstvách 10 cm
...zhutnená zemná pláň
- Dopravu materiálu, strojov a pracovníkov "na" a "z" miesta opravy
- Dopravné značenie prekážky cestnej premávky v zmysle vyhlášky na potrebnú
dobu opravy
- Zatrávnenie poškodeného okolia schodov


4. Spôsob stanovenia ceny – hlavné kritérium:
Cena celkom s DPH

5. Zhotovenie diela:
najneskôr do 30. 08. 2010

6. Podmienky účasti uchádzačov:
- Uchádzač musí doložiť záznam z absolvovania obhliadky miesta predmetu zákazky, potvrdené kontaktnou osobou verejného obstarávateľa pre veci technické
- Úspešný uchádzač musí doložiť zoznam minimálne 3 prác vykonaných týmto postupom za posledné 2 roky ( 2008 a 2009) a preukázať odbornú spôsobilosť vykonávať uvedenú činnosť (dopravné stavby). Táto podmienka neplatí pre tých uchádzačov, ktorí už pre Mesto Martin podobné zákazky realizovali a uvedené doklady už predložili.

7. Lehota na predkladanie ponúk:
do 04. 05.2010 do 12:00 hod. SEČ

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
(podateľňa MsÚ, I. poschodie, č. dv. 127)

8. Termín povinnej obhliadky:

29. 04. 2010 o 10.00 hod. pri dome č. 1- 2 na Ul. Severná

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné.
Obhliadku miesta dodania predmetu zákazky je pre záujemcov povinná - súčasťou
obhliadky bude aj hľadanie vhodného technického riešenia a postupu realizácie.
Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky zodpovie Ing. Branislav Bella, na tel. č: 0918797129.


Obmedzenie počtu uchádzačov:
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov

Dátum: 16. 04. 2010

Meno zodpovednej osoby za prieskum trhu:
Ing. Jarmila Mráziková
OSO, reg. číslo : E9015-064-2001
Ing. Marta Kohútová
OSO, reg. číslo : P0510-599-2007

Meno osoby zodpovednej za opis zákazky:
Ing. Branislav Bella